GUS: Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska wzrosły do 6,8 mld zł w 2017

ISBNews
30.08.2018 11:17
A A A


Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska wzrosły do ok. 6,8 mld zł w 2017 r. wobec 6,5 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 2,1 mld zł wobec 1,7 mld zł. W 2017 r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,34% i 0,1% PKB (odpowiednio 0,35% i 0,09% w 2016 r.), podano także. 

"Mimo odnotowanego wzrostu nakładów na ochronę środowiska, utrzymujący się niski ich poziom w relacji do PKB wskazuje na konieczność dalszego inwestowania w ten obszar w celu istotnej poprawy stanu środowiska i zapobieganiu jego degradacji, wynikającej z działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie. 

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska są przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

"Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwach: śląskim (16,9% ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), mazowieckim (12,2%) oraz zachodniopomorskim (10,2%), natomiast najmniejsze w warmińsko-mazurskim (1,7%), świętokrzyskim (1,8%) oraz lubuskim (2,3%). W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach: śląskim (23,5% ogółu nakładów), dolnośląskim (20,8%) i mazowieckim (13,4%), natomiast najmniejsze w warmińsko-mazurskim (1,5%) oraz świętokrzyskim (2,0%)" - czytamy także. 

Jak podaje GUS, w strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2017 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 39,8% i 33,9%. Pozostałe 26,3% nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (12,7%), na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (2,0%), na zmniejszenie hałasu i wibracji (1%), na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (0,7%), na działalność badawczo-rozwojową (0,3%) i pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (9,6%). W 2017 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 2,7 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim (16,7%), wielkopolskim (14,0%) i śląskim (11,5%), najniższe w lubuskim (1,7%), świętokrzyskim (2,2%) oraz warmińsko-mazurskim (2,5%).

Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 2,3 mld zł. Największe nakłady poniesiono w województwach: śląskim (24,2%), zachodniopomorskim (15,4%) i pomorskim (14,8%), najmniejsze w podlaskim (0,5%), lubelskim (1,0%), lubuskim (1,1%) oraz wielkopolskim (1,1%).

Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 0,9 mln zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,1 mln zł, a na pozostałe działalności wydatkowano łącznie 0,8 mln zł.

"W 2017 r. kwota nakładów służących gospodarce wodnej wyniosła ok. 2,1 mld zł. Główny strumień nakładów skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną. Inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody stanowiły 45,9% wszystkich nakładów w gospodarce wodnej" - czytamy także.

Największe nakłady na ujęcia i doprowadzenia wody poniesiono w województwie mazowieckim (176 mln zł) i śląskim (156 mln zł). Natomiast na zbiorniki i stopnie wodne w śląskim (283 mln zł) oraz dolnośląskim (185 mln zł). Na obwałowania przeciwpowodziowe najwięcej środków przeznaczono w województwie dolnośląskim (102 mln zł).

Według GUS, w 2017 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 21 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 68 tys. m3/dobę (w tym 18 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 5 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 2,1 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,5 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe. W zakresie ochrony powietrza oddano do użytku urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych o zdolności 104 tys. ton/rok oraz urządzenia do neutralizacji zanieczyszczeń gazowych o zdolności 10 tys. ton/rok. W 2017 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności ok. 225 tys. ton/rok (w tym ok. 68% stanowiło unieszkodliwianie odpadów przez składowanie). W 2017 r. w zakresie efektów rzeczowych inwestycji gospodarki wodnej oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę (tj. ujęcia wody i uzdatniania wody) o łącznej wydajności ok. 86 tys. m3/d. Wydajność nowo oddanych ujęć wodnych wyniosła ok. 50 tys. m3/dobę, zaś wydajność stacji uzdatniania wody 36 tys. m3/dobę. Ponadto powstało 2,7 tys. km sieci wodociągowej, wyregulowano 14 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano ok. 24 km obwałowań przeciwpowodziowych.

(ISBnews)