Protektor: Cena w wezwaniu Luma Holding nie jest godziwa

ISBNews
21.09.2018 08:19
A A A


Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Protektor ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Luma Holding nie jest godziwa, a informacje zawarte w treści wezwania nie pozwalają ocenić kompleksowo jego wpływu na interes spółki, podał Protektor.

"Cena oferowana w wezwania wynosi 4,2 zł za jedną akcję spółki. [...] W odpowiedzi na wymagania odpowiednich przepisów prawa, zarząd działając w oparciu o własną posiadaną wiedzę i opinię stwierdza, że zaoferowana w wezwaniu cena nie prezentuje wartości godziwej spółki. Jednocześnie, zgodnie z powyżej przedstawionymi informacjami, zarząd spółki stwierdza, że cena zaproponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej wynikającymi z art. 79 ustawy [o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych]" - czytamy w stanowisku.

Protektor przypomina, iż w wezwaniu wskazano, że wzywający traktuje nabycie akcji jako inwestycję długoterminową o charakterze portfelowym, zaś jego głównym zamiarem jest uzyskać status podmiotu pośrednio dominującego względem spółki oraz wspomagać w przyszłości jej działalność jako nowy partner strategiczny. Ponadto wzywający objaśnił, że pozostaje on aktywnym na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej inwestorem wspierającym rozwój firm portfelowych w oparciu nie tylko o środki finansowe, ale również o wiedzę oraz doświadczenie biznesowe w wielu branżach oparte na wyspecjalizowanej kadrze menadżerów. Wedle deklaracji zawartej w wezwaniu, wzywający zamierza, m.in. poprzez zacieśnienie oraz intensyfikację współpracy ze spółką na wielu płaszczyznach, podjąć działania zmierzające do zwiększenia skali działalności spółki przy zachowaniu jej podstawowego przedmiotu działalności.

"Przytoczone wyżej stwierdzenia pochodzące z wezwania nie zawierają opisu konkretnych aktywności, które wzywający zamierza przedsięwziąć w odniesieniu do biznesowej działalności spółki jako jej nowy partner strategiczny. W konsekwencji zarząd spółki nie ma możliwości w sposób szczegółowy odnieść się do planów strategicznych wzywającego wobec spółki, a także ocenić kompleksowo wpływ wezwania na interes spółki. Zarząd spółki pozytywnie przyjmuje stwierdzenie wzywającego o zamiarze zachowania podstawowego przedmiotu działalności spółki w obecnym jego kształcie, przy jednoczesnym szerokim zapewnieniu udzielenia wsparcia mającego na celu zwiększenie skali funkcjonowania spółki. Niemniej jednak wzywający nie przedstawił dotychczas spółce szczegółowych propozycji ściślejszej kooperacji, co - jak można przypuszczać - nastąpi pod warunkiem zakończenia ogłoszonego wezwania z rezultatem polegającym na uzyskaniu przez wzywającego (pośrednio) pozycji dominującej w strukturze własnościowej spółki" - wskazał także zarząd protektora.

Na początku września Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)