GUS: Przychody transportu wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r.

ISBNews
26.09.2018 15:39
A A A


Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Przychody przedsiębiorstw transportowych (zaliczonych do sekcji H Transport i gospodarka magazynowa, z wyłączeniem działu Działalność pocztowa i kurierska) wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2017 r. były większe o 9,5% w porównaniu z 2016 r. i wyniosły 250,2 mld zł (w sektorze publicznym nastąpił wzrost o 13,1%, a w sektorze prywatnym - o 8,8%). Udział przychodów przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób w przychodach ogółem wyniósł 49,1%, a wzrost sprzedaży usług w tych jednostkach - 12%" - czytamy w raporcie.

Koszt własny sprzedanych usług we wszystkich jednostkach transportu w 2017 r. wyniósł 200 mld zł i w porównaniu z 2016 r. był większy o 6% (w sektorze publicznym wzrost ten wynosił 12,3%, a w sektorze prywatnym - 4,8%). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób
zwiększył się on o 12,9% (udział tych podmiotów w kosztach ogółem wynosił 51,5%). W strukturze rodzajowej kosztów ogółem odnotowano zwiększenie udziału usług obcych (o 0,6 pkt proc.) i pozostałych kosztów (o 0,1 pkt proc.), przy spadku udziału energii (o 0,4 pkt proc.), amortyzacji (o 0,3 pkt proc.), wynagrodzeń brutto łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników (o 0,2 pkt proc.) podatków i opłat oraz zużycia materiałów (o 0,2 pkt proc.), podano także.

Wynik finansowy brutto osiągnięty przez jednostki o liczbie pracujących powyżej 49 osób w 2017 r. wyniósł 6 161,6 mln zł (wobec 5 001,6 mln zł w 2016 r.) i był o 23,2% większy niż przed rokiem, a wynik finansowy netto wzrósł z 4 282,6 mln zł w 2016 r. do 5 019,5 mln zł w 2017 r. (o 17,2%), czytamy dalej.

Według GUS, przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2017 r. wyniosło 591,8 tys. osób i było o 6,1% większe w porównaniu z 2016 r. (w sektorze publicznym wzrosło o 2,7%, a w sektorze prywatnym - o 7,3%).

Natomiast przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2017 r. wyniosło 3 713,4 zł i w porównaniu z 2016 r. było większe o 4,4%.

"W 2017 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2 053,3 mln ton ładunków, tj. o 11,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 434,9 mld tonokilometrów, tj. o 12,8% większą niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym lotniczym i w żegludze morskiej, przy spadku - w żegludze śródlądowej i transporcie rurociągowym. Praca przewozowa zwiększyła się we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego" - podał także GUS.

(ISBnews)