S&P podniósł długoterminowy rating Polski do A- z BBB+, perspektywa stabilna

ISBNews
12.10.2018 22:43
A A A


Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-, podała agencja. Perspektywa ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej.

Jednocześnie agencja podwyższyła krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A-1 z poziomu A-2 oraz podtrzymała krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich perspektywy bez zmian, ale część analityków spodziewała się podniesienia ratingu długoterminowego o jeden stopień - do A-.

"Stabilna perspektywa odzwierciedla nasze pogląd w zakresie zrównoważonych ryzyk dla ratingów dla Polski" - czytamy w komunikacie.

"Podwyższenie ratingu odzwierciedla silną ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego Polski i ostrożności fiskalnej, jak również dywersyfikację i konkurencyjność jej gospodarki. W szczególności eksport Polski stanowił 55% PKB w tym roku wobec 27% w 2000 r., ukazując stopień otwartości nietypowy dla tak dużych gospodarek" - napisano też w materiale.

Agencja spodziewa się, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 4,8%, by spowolnić do 3,4% w 2019 r. S&P oczekuje, że do 2021 r. polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie powyżej 3%.

Wczoraj agencja obniżyła szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%.

Według S&P, dalsze podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane pracownicze plany kapitałowe (PPK) zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym przyszłe zobowiązania Polski, które mogą pojawić się w związku z sytuacją demograficzną i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony, obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności.

W kwietniu br. S&P Global Ratings podniósł perspektywę ratingów do pozytywnej ze stabilnej, podtrzymując jednocześnie długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2.

(ISBnews)