Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

ISBNews
26.10.2018 17:35
A A A


Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zaktualizowany dodatek do planu restrukturyzacyjnego, który zakłada podział wierzycieli na 7 grup, podała spółka.

Układ zakłada podział wierzycieli na 7 grup:

Grupa 1. Wierzytelności jednostek powiązanych kapitałowo, osobowo lub rodzinnie (przez co rozumie się powiązania pomiędzy spółką a wierzycielem lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządzające w tych podmiotach w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1036 ze zm.) oraz wierzyciele którym przysługują wierzytelności z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści oraz poniesionych strat ? niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja lub poręczenie, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) zrealizowanych oraz niezrealizowanych zobowiązań warunkowych w tym w szczególności z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, poręczeń, przystąpień do długu, oświadczeń o poddaniu się egzekucji i innych o charakterze poręczenia; h) innych zobowiązań pozaumownych nieujętych w innych grupach

Propozycje układowe dotyczące Grupy 1: Umorzenie 95% wierzytelności głównej i spłata 5% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi

Grupa 2. Wierzyciele posiadający wierzytelności inne niż opisane w grupie 1 oraz 6 i 7 nie większe niż 10 000 zł

Propozycje układowe dotyczące Grupy 2: Umorzenie 0% wierzytelności głównej i spłata 100% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi.

Grupa 3. Wierzyciele posiadający: a) wierzytelności inne niż opisane w grupie 1 oraz 6 i 7 większe niż 10 000 zł ale nie większe niż 1 000 000 zł lub większe niż 1 000 000 zł, a będące krajowymi lub zagranicznymi jednostkami sektora finansów publicznych, b) jedynie wierzytelności z tytułu odsetek powstałych od wierzytelności objętych układem za okres od powstania wierzytelności do dnia wykonania układu, wszelkich kosztów egzekucyjnych, procesu, postępowań sądowych i innych kosztów odzyskiwania wierzytelności.

Propozycje układowe dotyczące Grupy 3: Umorzenie 50% wierzytelności głównej i spłata 50% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi.

Grupa 4. Wierzyciele posiadający wierzytelności inne niż opisane w grupie 1 oraz 6 i 7 większe niż 1 000 000 zł niebędące krajowymi lub zagranicznymi jednostkami sektora finansów publicznych

Propozycje układowe dotyczące Grupy 4: Umorzenie 50% wierzytelności głównej i spłata 50% wierzytelności głównej, w tym 25% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 25% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki.

Grupa 5. Wierzyciele będący bankami finansującymi, które udzieliły spółce finansowania dłużnego w tym lecz nie wyłącznie w formie kredytów, pożyczek, gwarancji i innych o podobnym charakterze, z wyłączeniem wierzytelności należących do grupy 6 i 7

Propozycje układowe dotyczące Grupy 5: Umorzenie 40% wierzytelności głównej i spłata 60% wierzytelności głównej, w tym 10% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki.

Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na zabezpieczenie, którzy wyrażą zgodę na objęcie tych wierzytelności układem.

Propozycje układowe dotyczące Grupy 6: Umorzenie 0% wierzytelności głównej i spłata 100% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi.

Grupa 7. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone w formie cesji (przelewu) wierzytelności na zabezpieczenie w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy wyrażą zgodę na objęcie tych wierzytelności układem.

Propozycje układowe dotyczące Grupy 7: Umorzenie 40% wierzytelności głównej i spłata 60% wierzytelności głównej, w tym 10% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki, podała spółka.

"Dla wszystkich grup spółka proponuje umorzenie wierzytelności ubocznych tj. odsetek powstałych od wszystkich wierzytelności objętych układem za okres od powstania wierzytelności do dnia wykonania układu, wszelkich kosztów egzekucyjnych, procesu, postępowań sądowych i innych kosztów odzyskiwania wierzytelności, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Wierzycielowi przysługują jedynie wyżej wymienione wierzytelności uboczne zostaną one zakwalifikowane do Grupy 3 i zaspokojone w sposób objęty propozycjami układowymi Grupy 3 tak jakby były wierzytelnościami głównymi" - czytamy także. 

Spółka podkreśliła, że dłużnik rozpocznie kwartalną spłatę wierzytelności wynikających z układu nie później niż po upływie 12 miesięcy karencji licząc od dnia doręczenia dłużnikowi prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu w 40 równych ratach kwartalnych za wyjątkiem Grupy 2 w ramach której spłata wierzytelności wynikających z układu nastąpi w jednej racie kwartalnej po upływie okresu karencji.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. 

(ISBnews)