Walne JSW zdecyduje o zasileniu funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł

ISBNews
09.11.2018 13:55
A A A


Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o zasileniu nowego subportfela Funduszu Stabilizacyjnego kwotą 1 mld zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 grudnia.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW S.A. wyraża zgodę na nabycie przez JSW S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz kolejnych serii, emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę do 1 000 mln zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Każdorazowe nabycie certyfikatów emitowanych przez fundusz, w ramach kolejnych emisji wymagać ma uzyskania pozytywnej opinii rady nadzorczej.

Zarząd uzasadnia potrzebę zasilenia funduszu realizacją celów ujętych w strategii na lata 2018-2030, w tym w szczególności dotyczących zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego oraz zwiększenia wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton rocznie w perspektywie do roku 2030.

"Zasilenie nowo utworzonego subportfela kwotą docelową do 1 000 mln zł z przeznaczeniem na wyżej opisany cel, znacząco wpłynie na ograniczenie ryzyka zakłócenia harmonogramu realizacji inwestycji strategicznych spółki ze względu na brak możliwości ich sfinansowania, tym samym przyczyni się do uzyskania zakładanych efektów ekonomicznych spółki, określonych w strategii" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Rada nadzorcza JSW dokonała pozytywnej oceny wniosku zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty docelowo za łączną kwotę do 1 000 mln zł, podano także.

W czerwcu JSW podała, że zdecydowała o utworzeniu trzeciego subportfela w ramach funduszu stabilizacyjnego, przeznaczonego na finansowanie udziału własnego w strategicznych inwestycjach, który miał zostać zasilony kwotą 0,5-1 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)