Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,2% w 2019 r.

ISBNews
13.11.2018 09:28
A A A


Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,6% na koniec tego roku i dalej do 3,2% na koniec 2019 r. i 2020 r. (wobec 4,9% na koniec 2017 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W projekcji z lipca br. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 3,6% na koniec 2018 r., 3,4% na koniec 2019 i 3,3% rok później.

"Oczekiwanemu w najbliższych latach spowolnieniu tempa wzrostu PKB towarzyszył będzie stopniowy spadek dynamiki liczby pracujących. Oprócz wolniejszego przyrostu popytu na pracę przyczynią się do tego ograniczenia w podaży pracowników. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska stopa bezrobocia. W badaniach ankietowych przedsiębiorstw odsetek firm wskazujących niedobór pracowników jako barierę działalności oraz deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy kształtuje się na historycznie wysokim poziomie"- czytamy w "Raporcie o inflacji".

Według banku centralnego, korzystna koniunktura na rynku pracy będzie sprzyjać aktywizacji zawodowej. Efekt ten będzie dotyczyć w szczególności osób w wieku przedemerytalnym (50-59/64 lat), których aktywność zawodowa jest wciąż wyraźnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej.

"Pozytywnie na podaż pracy wpływa również obecność na krajowym rynku pracy imigrantów, w głównej mierze obywateli Ukrainy. Jednocześnie obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. ogranicza przyrost współczynnika aktywności zawodowej w najstarszej grupie wiekowej (60/65+ lat). Wzrost produktu potencjalnego w horyzoncie projekcji będzie ponadto ograniczać kontynuacja negatywnych procesów demograficznych prowadzących do spadku liczby ludności Polski w wieku produkcyjnym" - czytamy dalej.

NBP zakłada, że dynamika wynagrodzeń w latach 2018-2020 będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie, przewyższając w ujęciu realnym tempo wzrostu wydajności pracy.

"Z jednej strony w kierunku wyższej dynamiki płac będzie oddziaływać rekordowo niski poziom stopy bezrobocia oraz wzrost inflacji cen konsumenta. W 2019 r. przyspieszy również tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym, który obejmuje blisko jedną trzecią ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej. Z drugiej strony w horyzoncie projekcji wolniej będzie rósł popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw, a presję płacową w gospodarce będzie łagodziła dodatkowo obecność imigrantów z Ukrainy. Na stabilizację dynamiki wynagrodzeń w najbliższych kwartałach wskazują również wyniki badań ankietowych NBP. Zgodnie z nimi obniża się odsetek firm prognozujących zwiększenie wynagrodzeń oraz firm sygnalizujących występowanie presji płacowej, choć nadal wskaźniki te kształtują się na podwyższonym poziomie" - napisano też w "Raporcie".

NBP przewiduje, że liczba pracujących wzrośnie o 0,7% w tym roku, a następnie o 0,7% w 2019 r. i o 0,2% w 2020 r. (po wzroście o 1,4% w ub.r.)

Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2018-2020 odpowiednio: 4,7%, 4,3% i 4% (wobec 5,3% w 2017 r.).

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 2,7% w 2018 r., o 3,8% w 2019 r. oraz o 3,5% w 2020 r. (po wzroście o 2,1% w ub.r.) Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy - odpowiednio o: 4%, 2,9% i 3,2% (wobec 3,2% wzrostu w 2017 r.).

(ISBnews)