Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ISBNews
15.11.2018 07:21
A A A


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Introl odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto [ogółem] Grupy Introl w III kwartale 2018 r. ukształtował się na poziomie 965 tys. zł, co oznacza jego spadek o 37,6% r/r. Na wynik grupy za III kwartał szczególny wpływ miały straty wygenerowane przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp. k., na poziomie 5,5 mln zł, w tym odpisy aktualizujące na udzieloną pożyczkę i należności Spółki Qumak (w związku z ogłoszeniem upadłości) w wysokości 2,9 mln zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego strata wyniosła 1,6 mln zł. Na 30 września 2018 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez Introl S.A. 671 399 akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. Zmniejszyła ona wynik netto w III kwartale 2018 r. o kwotę 223 tys. zł, w porównywalnym okresie 2017 r. było to zmniejszenie wyniku netto o 60 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,98 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 98,61 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w III kwartale 2018 r. 113 982 tys. zł i były o 15 374 tys. zł, tj. o 15,6% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r. [...] Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w III kwartale 2018 r. uległ zwiększeniu r/r o 31,7%, tj. o kwotę 4 873 tys. zł. Wzrost ten wynikał zarówno ze wzrostu przychodów grupy, jak również osiągnięcia wyższej marży brutto wyrażonej w %. Największy wartościowo wzrost marży zanotowały Introl-Energomontaż Sp. z o.o. oraz IB Systems Sp. z o.o. i dotyczył sprzedaży realizowanej w ramach segmentu usług" - czytamy w raporcie.

"W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zwiększyły się w III kwartale 2018 r. odpowiednio o 1 642 tys.
zł (tj. 61,8%) r/r i 1 815 tys. zł (tj. 36,5%). Wskaźnik rentowności EBIT wzrósł o 1,1 pkt proc. do 3,8%, natomiast EBITDA o 1,0 pkt proc.
do 6%" - dodano.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 315,98 mln zł w porównaniu z 270,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,51 mln zł wobec 18,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)