OT Logistics miało 8,05 mln zł straty netto, 6,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

ISBNews
15.11.2018 07:18
A A A


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 8,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,01 mln zł wobec 30,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 206,36 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów grupy w trzecim kwartale 2018 roku pozytywnie oddziałuje trwające ożywienie w logistyce, które przekłada się na wzrost ilości zamówień, wolumenów i stawek prawie we wszystkich grupach asortymentowych. W III kwartale bieżącego roku w dalszym ciągu widoczne było bardzo wysokie wykorzystanie możliwości przeładunkowych i transportowych OT Logistics w zakresie obsługi surowców dla hutnictwa i energetyki. Bezpośrednimi przyczynami takiego stanu rzeczy są: wzrost importu węgla energetycznego, którego znaczna część sprowadzana jest do Polski drogą morską, wzrost zapotrzebowania polskich i czeskich koksowni na węgiel koksujący oraz wysoka produkcja koksu w polskich koksowniach Grupy JSW oraz ArcelorMittal, skąd nadwyżki koksu eksportowane są poza Polskę drogą morską, a także utrzymująca się dobra koniunktura na rynku wyrobów stalowych przekładająca się na wysoki poziom produkcji w Polsce i krajach sąsiadujących (Czechy, Słowacja) i niestabilna sytuacja na Ukrainie, czego skutkiem jest zmiana logistyki dostaw rudy żelaza Grupy ArcelorMittal, US Steel i innych podmiotów branży (w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw podmioty branży dywersyfikują dostawy, zwiększając udział zamorskiej rudy żelaza kosztem rudy ukraińskiej, która sprowadzana jest drogą lądową)" - czytamy w raporcie.

Trzeci kwartał był kolejnym, w którym grupa zwiększyła swoje przychody z działalności operacyjnej. Na wyniki pozytywnie oddziałuje trwające ożywienie w logistyce, które przekłada się na wzrost ilości zamówień, wolumenów i stawek prawie we wszystkich grupach asortymentowych, co pozwoliło Grupie Kapitałowej OT Logistics na bardzo wysokie wykorzystanie jej możliwości przeładunkowych i transportowych, głównie w zakresie obsługi surowców dla hutnictwa i energetyki, podkreśliło OT Logistics.

"Grupa kapitałowa OT Logistics konsekwentnie zmierza do zwiększenia poprawy wyników operacyjnych, a efekty tych działań widać w III kwartale. Sprzyja nam koniunktura gospodarcza, ale podejmujemy też cały szereg działań zmierzających do optymalizacji działalności i zwiększenia rentowności całej organizacji. Aby osiągnąć założone cele, podjęliśmy między innymi współpracę z renomowanym i doświadczonym doradcą, który ma pomóc Grupie zwiększyć efektywność operacyjną" - skomentował prezes Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie.

Ożywienie gospodarcze widoczne jest szczególnie w segmencie usług spedycyjnych grupy. Rosną stawki oraz marże w spedycji kontenerów oraz wyrobów metalowych. Duży wzrost przeładunków w portach, napędzany jest przez koniunkturę na rynku węgla i stali. Rosną również przeładunki drobnicowe, podkreśliła też spółka.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 35,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 724,3 mln zł w porównaniu z 639,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 7,86 mln zł wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wierzę, że utrzymująca się w kolejnych okresach koniunktura gospodarcza i coraz efektywniejsza działalność spółek w ramach grupy przełoży się na poprawę wyników w następnych kwartałach"- wskazał prezes.

Grupa pracuje nad refinansowaniem swojego zadłużenia, terminowo obsługując dotychczasowe zobowiązania. W III kw. spółka dokonała w terminie wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł, a także przedterminowego wykupu części obligacji serii G o wartości 3,6 mln zł. Na początku listopada br., decyzją obligatariuszy, przesunięto termin wykupu obligacji serii D o wartości 100 mln zł do 2020 roku. Dostosowano również warunki emisji obligacji do uzgodnień z wierzycielami. Spółka kontynuuje proces refinansowania zadłużenia, pozostając w regularnym kontakcie z jej interesariuszami, podano także w komunikacie.

"W kolejnym kroku OT Logistics zamierza przeprowadzić prywatną emisję zabezpieczonych obligacji serii H o wartości do 125,5 mln zł. Środki z tej emisji posłużą do refinansowania możliwie dużej liczby obligacji serii D i F. Równolegle do procesów związanych z obligacjami grupa prowadzi rozmowy z finansującymi ją bankami dotyczące zmian warunków zadłużenia kredytowego, które mają umożliwić całościowe i docelowe refinansowanie zadłużenia bankowego. Na koniec III kwartału 2018 r. zadłużenie finansowe grupy kapitałowej OT Logistics wynosiło 427,4 mln zł wobec 465,9 mln zł na koniec 2017 r." - zapowiedziano także w materiale.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)