NBP: Zysk netto banków wyniósł 11,64 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.

ISBNews
21.11.2018 14:14
A A A


Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,64 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 46,13 mld zł, zaś koszty odsetkowe - 12,01 mld zł. 

Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 13,26 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 3,44 mld zł.

Koszty administracyjne w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 26,03 mld zł. 

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 6,06 mld zł po 9 miesiącach br. 

NBP podkreślił, że zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

"Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9)" - podał też bank centralny.

(ISBnews)