NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 124,4% w 2017 r.

ISBNews
22.11.2018 11:00
A A A


Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się o 1,2 pkt proc. r/r i wyniosła 124,4% na koniec 2017 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2017 r. wyniosła 124,4% i ze względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego nieznacznie się obniżyła w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim poziomem" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r."

W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 175,3% (wzrost o 17,4 pkt proc. r/r), Węgier - 124,2% (spadek o 3 pkt r/r), zaś strefy euro - 475,7% (spadek o 10,9 pkt r/r).

"Na koniec 2017 r. aktywa instytucji tworzących polski system finansowy wyniosły 2,47 bln zł, tj. były o 5,9% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, banków spółdzielczych i domów maklerskich. W mniejszym stopniu wzrosły aktywa zakładów ubezpieczeń i banków komercyjnych. Znacznie spadły natomiast spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - o 9,7%" - czytamy dalej.

Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 603,7 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających - 173,4 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - 10,2 mld zł, zakładów ubezpieczeń - 198,4 mld zł, funduszy inwestycyjnych - 302,8 mld zł, otwartych funduszy emerytalnych - 179,5 mld zł, podmiotów maklerskich - 6,8 mld zł, podał bank centralny.

Wskaźnik aktywów sektora bankowego w Polsce (banki komercyjne i spółdzielcze) w relacji do PKB spadł do 53,4% w 2017 r. z 54,9% rok wcześniej, podano także w raporcie.

(ISBnews)