Work Service miał 0,62 mln zł straty netto, 10,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ISBNews
29.11.2018 08:28
A A A


Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Work Service odnotował 0,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,46 mln zł wobec 5,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 521,36 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 532,13 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale tego roku udział przychodów Work Service pochodzących z działalności zagranicznej sięgnął 50,5%, co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na usługi personalne nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Oznacza to, że źródła naszych dochodów z rodzimego rynku i zagranicznej działalności, po raz pierwszy w historii się wyrównały i zapewniły odpowiednią dywersyfikację.  W wyniku rosnącego popytu na transgraniczne wymiany pracowników, odnotowujemy stały wzrost zatrudnienia przez Work Service personelu z Ukrainy na terenie Polski. Od początku roku liczba ich zwiększyła się o 64%. Z kolei w samej Grupie Work Service liczba pracowników przeliczona na pełny etat wzrosła o 8,5%" - powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie. 

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 33,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 80,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1568,55 mln zł w porównaniu z 1558,63 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie zarządu w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia natury jednorazowej takie jak utraty ważnych klientów czy rynków mające wpływ na poziom sprzedaży. Dynamika wzrostu r/r uwzględnia pozytywne trendy na rynkach polskim, węgierskim, czeskim i słowackim z jednoczesnym istotnym spadkiem przychodów na rynku niemieckim oraz w obszarze kontraktów realizowanych przez grupę Work Express (transgraniczna wymiana pracowników), co jest związane z procesem restrukturyzacji biznesowej tych dwóch jednostek.

Istotny wpływ na pogorszenie wyników na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej miały dwa obszary biznesowe: niemiecki (łącznie spółki : Work Service Outsourcing Deutschland GmbH, Work Service Deutschland GmbH, Work Service GmbH & Co. KG) oraz delegująca pracowników za granicę grupa Work Express. Strata na działalności operacyjnej jest również wynikiem zdarzeń jednorazowych dokonanych w 2018 roku w postaci odpisów na należności oraz odpisów wartości niematerialnych i prawnych, jak również odpisów na zapasach. Ponadto, w I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa ujęła w kosztach rekompensatę za przesunięcie terminu płatności do Profólió Projekt Tanácsadó Kft w kwocie 5 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik EBIT Grupy Work Service na koniec września wyniósł -12,7 mln zł, co w głównej mierze spowodowane było odpisami dokonanymi w pierwszej połowie tego roku, które obniżyły go o 26,6 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia tych zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny Grupy wyniósłby 13,9 mln zł, z czego niemal 10,5 mln zł zostało wypracowanych w samym trzecim kwartale bieżącego roku, podano w komunikacie. 

Wskaźnik EBITDA na koniec września wyniósł ponad 13 mln zł. Jednak odpisy niepieniężne dokonane w pierwszej połowie 2018 roku obciążyły wyniki operacyjne o ponad 26 mln zł. Grupa osiągnęła porównywalne rezultaty z analogicznym okresem roku ubiegłego,
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 50,33 mln zł wobec 49,22 mln zł straty rok wcześniej, podano także. 

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)