Prezydent podpisał ustawę dot. przebudowy i finansowania sił zbrojnych

ISBNews
13.12.2018 16:37
A A A


Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakładający m.in. wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, podała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy jest wydłużenie okresu krajowego planowania obronnego z 10 do 15 lat. Potrzeba dokonania nowelizacji obowiązującej ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 37 i 1669) wynika z konieczności dostosowania narodowego cyklu i okresu planistycznego do potrzeb długookresowych inwestycji i realizowania planu modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z systemem planowania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)" - czytamy w informacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej, co 4 lata określa, po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa, szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w NATO. W wyniku przedmiotowej nowelizacji, okres krajowego planowania obronnego będzie wynosił 15 lat. Do czasu przyjęcia nowego planu obronnego będzie obowiązywał plan dotychczasowy, podano także.

"Polska, będąc członkiem NATO, realizuje wspólne przedsięwzięcia i cele rozwojowe w zakresie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Kluczowe dokumenty NATO opisują wprost zobowiązania Polski względem tego Paktu w latach 2018-2032, a więc w perspektywie 15-letniej, wskazując przy tym konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania w tym okresie. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem uzyskania korelacji i harmonizacji krajowego planowania obronnego ze zobowiązaniami sojuszniczymi konieczne jest wydłużenie horyzontu planowania krajowego z 10 do 15 lat" - podkreślono w materiale.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)