Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

ISBNews
13.12.2018 16:52
A A A


Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej, podała Kancelaria Prezydenta. 

"Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej" - czytamy w informacji.

Zmiany te dotyczą między innymi:

1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS: a)  poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym:

- przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do występowania o informację do instytucji finansowych również w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi,

- poszerzenia zakresu informacji przekazywanych na podstawie art. 49 ustawy o KAS o informacje dotyczące strony postępowania,

- przyznania kompetencji do wystąpienia z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony, o których mowa w art. 48 ust. 1 - 6 ustawy o KAS, naczelnikowi urzędu skarbowego (w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym) oraz Szefowi KAS (w toku postępowania podatkowego),

- poszerzenia kręgu osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych,

- doprecyzowania przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych),

2) zasad finasowania KAS ? ustawa przewiduje utrzymanie finasowania KAS z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych w miejsce - przewidywanego od 2019 r. (w myśl obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem,

3) zasad nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad KAS,

4) poszerzenia katalogu w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,

5) modyfikacji przepisów regulujących polegających na wzmocnieniu pozycji organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, w szczególności:

- poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego,

- wprowadzenia instytucji zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji (zawiadomienia kończącego kontrolę),

- poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w oparciu o stałe upoważnienie:

- na drogach publicznych poprzez przyjęcie możliwości dokonania takiej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego,

- w zakresie posiadania, produkcji i dystrybucji automatów do gier,

- w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,

- w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych,

- w zakresie parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego,

- rozszerzenia katalogu kontroli, z których nie sporządza się wyniku kontroli,

- umożliwienia przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec byłych wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w przypadku rozwiązania tych spółek w trakcie kontroli,

- zapewnienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji,

- poszerzenia definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru,

6) przepisów dotyczących audytu i czynności audytowych, w tym:

- podziału zadań w zakresie audytu dotyczącego środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pomiędzy Szefa KAS, a dyrektorów izb administracji skarbowej,

- wyodrębnienia audytu środków stanowiących współfinansowanie krajowe funduszy, programów i projektów realizowanych ze środków unijnych,

- dodania audytu prawidłowości uiszczania innych należności publicznoprawnych niż należności podatkowe,

- poszerzenia audytu o ocenę celowości i zgodności z prawem,

- zawarcia w ustawie o KAS dotychczasowych przepisów rozporządzenia dotyczącego oceny wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na cele specjalne,

- rozszerzenia zakresu czynności audytowych o weryfikację realizacji przez podmioty telekomunikacyjne i dostawców usług finansowych obowiązków nałożonych ustawą o grach hazardowych;

7)  zasad służby w Służbie Celno-Skarbowej, w tym:

- modyfikacji zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego,

- modyfikacji przepisów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego do służby,

- rozszerzenia możliwości awansu na wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby,

- modyfikacji uprawnień funkcjonariuszy oddelegowanych,

- nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę,

- zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

"Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie dotyczącym 20 innych ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i dotyczących realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy także.

W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących ustawa stanowi m. in., że do audytów prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i niezakończonych do dnia wejścia w życie zmienianych regulacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji:
- dotyczących zmiany przepisów wprowadzających ustawę o KAS oraz zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
- dotyczących audytu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,
- dotyczących  dodatku kontrolerskiego oraz dodatku orzeczniczego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

(ISBnews)