MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

ISBNews
17.12.2018 17:39
A A A


Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) rozpoczęło 30-dniowe konsultacje społeczne dotyczące krajowej strategi rozwoju regionalnego (KSRR), która będzie obowiązywać do roku 2030, podał resort.

"Oddajemy do dyskusji dokument, który zmienia optykę patrzenia na rozwój Polski. To o tyle istotne, że strategia wprowadza rozwiązania organizacyjne i finansowe, które zostaną wykorzystane w nowym okresie finansowania polityki spójności 2021-2027" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

W projekcie KSRR 2030 nacisk został położony na:
- zrównoważony rozwój całego kraju,
- odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta,
- wspieranie mocnych stron poszczególnych części naszego kraju i rozwiązaniu ich specyficznych problemów (wsparcie ?szyte na miarę"),
- większą selektywność pomocy ze strony państwa ? przeniesienie środka ciężkości z poziomu regionalnego na subregionalny i lokalny, czytamy także.

"KSRR wskazuje dwa typy obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc państwa i marszałków województw. To tak zwane obszary strategicznej interwencji (OSI):
- obszary zagrożone trwałą marginalizacją (wyznaczone na podstawie badań Polskiej Akademii Nauk skupiska gmin, np. po pegieerowskie gminy na północy kraju, mniej zamożne gminy na wschodzie kraju),
- miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta wskazane przez Polską Akademię Nauk)" - czytamy także.

Według resortu, na podstawie zebranych doświadczeń po 2020 roku zostanie opracowany program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów  (Program 2020+) zapewniający wsparcie obszarów borykających się z problemami rozwojowymi. Nie będzie skierowany do jakiegoś konkretnego województwa czy skoncentrowany tylko na jednej dziedzinie. Program będzie wspierał współpracujące ze sobą gminy, które przygotują wspólny pomysł na rozwój.

"Realizacja wszystkich celów KSRR będzie wymagała zaangażowania ponad 100 miliardów zł do roku 2020 oraz co najmniej takiej samej kwoty w kolejnych 5 latach. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej" - czytamy także.

Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR będą finansowane między innymi ze środków budżetu państwa, środków budżetów samorządów, unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ciężar finansowania inwestycji publicznych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe, przy mniejszej skali wsparcia w ramach polityki spójności, podano dalej.

Projekt KSRR zakłada też poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł europejskich (na przykład CEF, Horyzont Europa, InvestEU), wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), a także partnerstwa publiczno-prywatnego.

"W styczniu 2019 roku odbędą się regionalne konferencje z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, lokalnych instytucji publicznych i mieszkańców" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)