Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji

ISBNews
11.01.2019 08:33
A A A


Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie akcjonariuszy, dotyczące m.in. określenia praw i obowiązków w zakresie posiadania akcji Alchemii, podała spółka. Strony porozumienia zobowiązały się do działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemii innych niż akcje przez nie posiadane.

"Zgodnie z postanowieniami porozumienia strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia innych niż akcje posiadane przez strony. W przypadku nieosiągnięcia w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie ze zdaniem poprzednim łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia, strony rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie.

W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia, strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Alchemia posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu zniesienia dematerializacji akcji Alchemii, podano także.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. 

(ISBnews)