MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

ISBNews
21.01.2019 16:09
A A A


Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2018 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło o 954 136,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 3,4%.

"Spadek zadłużenia w listopadzie 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9% wobec EUR, o 1,2% wobec USD, o 0,3% wobec CHF, o 1,5% wobec JPY i o 0,8% wobec CNY " - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w listopadzie 2018 r. wzrosło o 0,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) w wyniku przeprowadzeniu przetargu zamiany i salda sprzedaży obligacji detalicznych (+0,4 mld zł).

"Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,0 mld zł), w tym salda depozytów JSFP i sądowych (-8,3 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 11,1 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+25,5 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, osłabienia złotego (+11,5 mld zł) o 2,9% wobec EUR, 8,4% wobec USD, o 6,2% wobec CHF, o 7,5% wobec JPY oraz o 1,6% wobec CNY" - czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 27,7 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 2,0 mld zł, co było wypadkową:
- zmniejszenia długu w EUR (-1,8 mld EUR), w CHF (-1 mld CHF) oraz w JPY (-50 mld JPY), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD i CNY,
- osłabienia złotego (+11,5 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec listopada br. 672 191,9 mln zł i wzrosło o 0,1% m/m (i o 4,3% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 281 944,9 mln zł (spadło o 2,2% m/m i o 0,7% od pocz.r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w listopadzie (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 646 228,1 mln zł (wzrost o 0,1% m/m).

"W listopadzie 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 29,5%, tj. zmniejszył się o 0,5 pkt proc. m/m i o 1,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Spadek udziału w listopadzie był przede wszystkim wynikiem spłaty kredytów z MIF, wykupu obligacji EUR i JPY oraz umocnienia złotego" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej 30%.

(ISBnews)