Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 1,2 pkt kw/kw w I kw. 2019

ISBNews
14.02.2019 14:39
A A A


Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 1,2 pkt kw/kw i wyniósł -3,2 pkt w I kw. 2019 r. i spadł o 6 pkt r/r, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

"W I kwartale 2019 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość -3,2, niższą o 6 punktów w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Tendencja spadkowa wskaźnika koniunktury utrzymuje się od ponad roku. Największy kwartalny spadek wskaźnika koniunktury odnotowano w grupie zakładów zatrudniających 21-100 osób (spadek o 29 punktów) oraz wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (spadek o 19 punktów)" - czytamy w komunikacie.

Od początku ubiegłego roku zamówienia w ujęciu ogółem utrzymują się na niezmienionym poziomie. Jedynie w przypadku zamówień eksportowych występuje poprawa. Wśród analizowanych grup zakładów budowlanych jedyną grupą o dodatnim saldzie zamówień ogółem, równym 2,1, jest grupa zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków. Najniższy poziom zamówień (saldo równe -61,6) występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych, podkreślił Instytut.

"Sytuacja finansowa zakładów budowlanych szybko poprawiała się w ciągu 2017 roku, natomiast od początku 2018 roku prawie się nie zmienia. Najgorzej oceniają swą sytuację finansową zakłady inżynierii lądowej i wodnej oraz przedsiębiorstwa państwowe (saldo -21,1). Pozytywnie swą sytuację finansową oceniają przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 100 osób (saldo 19,9)" - czytamy dalej.

Wysokie ceny surowców i materiałów nadal są główną barierą ograniczającą aktywność zakładów budowlanych, wskazaną przez 50% zakładów budowlanych. Drugą barierą ponownie są nadmierne obciążenia podatkowe, jednak obecnie wskazane przez 46,3% zakładów, czyli o ponad 5 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem udział zakładów wskazujących barierę zbyt niskiego popytu zwiększył się aż o 13 pkt proc., wskazano także w raporcie.

"Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, formułowane przez zakłady budowlane, maleją od początku ubiegłego roku. Obecne saldo ocen gospodarki w ujęciu ogółem jest mniejsze aż o 15 punktów niż w I kwartale rok temu. Zakłady budowlane oceniają sytuację we własnej branży gorzej niż sytuację całej gospodarki. Oceny budownictwa również wciąż maleją. Obecne saldo ocen budownictwa w sektorze prywatnym wynosi -19,0 i w publicznym -24,1. Najgorsze oceny budownictwa pochodzą z grupy przedsiębiorstw państwowych" - podsumował Instytut.

(ISBnews)