Trakcja PRKiI miała wstępnie 75 mln zł straty netto, -85 mln zł EBITDA w 2018 r.

ISBNews
19.02.2019 08:03
A A A


Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 74 999 tys. zł straty netto oraz -84 976 tys. zł EBITDA przy 1 004 296 tys. zł mln zł przychodów w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. Wyniki te wskazują na ryzyko niespełnienia wskaźników finansowych dla kredytów zaciągniętych w pięciu bankach, podała też spółka.

Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł e ub.r. -123 168 tys. zł.

"Istotne zdarzenia mające wpływ na zaprezentowane powyżej wyniki:

a) wpływ aktualizacji budżetów kontraktów w IV kwartale 2018 roku w kwocie -138 943 tys. zł.

b) rozpoznanie przychodu ze sprzedaży, w pozostałej działalności operacyjnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu za cenę wynoszącą 53 000 tys. zł brutto (w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018)" - czytamy w komunikacie.

Znacząca część wydatków dotyczących kontraktów, na których przeszacowano marże została poniesiona do 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z wysokim zaawansowaniem wykonanych robót. Wpływ na poziom prezentowanego wyniku spółki był spowodowany niemożliwym do przewidzenia na dzień zawierania kontraktów poziomem wzrostu kosztów oraz wydłużeniem okresu ich realizacji, wskazano także.

Spółka podkreśliła, że nie uwzględnia w wyniku finansowym wartości pozwów sądowych, składanych przez spółkę wobec zamawiających na łączną wartość przedmiotu sporów wynoszącą ok. 110 mln zł. Ponadto Trakcja planuje złożenie kolejnych pozwów o wartości ok. 30 mln zł. Spółka nie uwzględnia również w wyniku finansowym pozostałych roszczeń kontraktowych o wartości ponad 120 mln zł, których dochodzi na drodze pozasądowej, podano też w materiale.

"Kontrakty, na których nastąpiło obniżenie marż, niemal w całości zostały pozyskane w okresie do połowy 2017 roku, charakteryzującego się wysoką presją na wartość ofert w rezultacie przedłużającej się luki inwestycyjnej" - czytamy dalej.

Powyższe dane finansowe nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki IV kwartału 2018 roku zostaną przekazane w raporcie rocznym spółki 2018 r., który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 10 kwietnia 2019 roku, podsumowano.

"Spółka w ramach posiadanych umów kredytowych zobowiązana jest do przestrzegania wskaźników finansowych (kowenantów bankowych) związanych z bieżącą sytuacją finansową spółki. Przekazane do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku wskazują na ryzyko niespełnienia wskaźników finansowych dla kredytów w wymienionych poniżej bankach:

- Bank Polska Kasa Opieki S.A.

- ING Bank Śląski S.A.

- mBank S.A.

- Credit Agricole Bank Polska S.A.

- Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce

Ostateczna informacja dotycząca realizacji umów kredytowych zostanie przekazana po zakończonym procesie badania sprawozdania finansowego spółki" - napisano też w komunikacie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)