ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

ISBNews
01.03.2019 16:49
A A A


Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej. Zmiana polega na rezygnacji ze wskazania wartości minimalnych poziomów współczynników kapitałowych na rzecz wprowadzenia formuły nadzorczej, w związku ze zmiennym poziomem bufora ryzyka systemowego oraz bufora antycyklicznego, a także dopisaniu przesłanki dotyczącej wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, podał bank.

"Aktualizacja Polityki wynika z opublikowanego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie polityki dywidendowej banków i polega na: 

a. dostosowaniu zapisów Polityki do stanowiska KNF poprzez rezygnację ze wskazania wartości minimalnych poziomów współczynników kapitałowych (współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz łącznego współczynnika kapitałowego) na rzecz wprowadzenia formuły nadzorczej, w związku ze zmiennym poziomem bufora ryzyka systemowego oraz bufora antycyklicznego, oraz, 

b. dopisaniu przesłanki dotyczącej wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny" - czytamy w komunikacie. 

Bank zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania jest zobowiązany. 

"Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank:

a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora +1,5%,

b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora + 1,5%,

c. minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora + 1,5%" - czytamy także. 

Przy ustalaniu proponowanej kwoty wypłaty dywidendy walnemu zgromadzeniu, zarząd banku w szczególności bierze pod uwagę następujące przesłanki:

a. aktualną sytuację ekonomiczno-finansową banku i grupy kapitałowej banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),

b. założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem banku oraz grupy kapitałowej banku, 

c. stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków, z uwzględnieniem ? w ramach kryteriów kapitałowych - wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST), d. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,

e. konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013, podano także. 

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)