Rząd przyjmie projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w II kw.

ISBNews
13.03.2019 11:24
A A A


Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

"Przeznaczymy kwotę 800 mln zł na sfinansowanie deficytu w przewozach autobusowych. Do kwoty 1 zł (tzw. kosztu wozokilometru) finansujemy deficyt w transporcie publicznym, autobusowym. Dalej liczymy, że samorządy dopłacą do 30% tego deficytu. Ustawa dzisiaj skierowana jest do konsultacji społecznych i nie wykluczamy, że ta kwota 30% ulegnie zmniejszeniu. Wozokilometr w przypadku autobusów 20 osobowych wynosi 1,8 zł, więc jeżeli ten deficyt, jest rzędu 50% to jesteśmy w stanie ten deficyt całkowicie zlikwidować" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Płońsku. 

"We wszystkich miejscowościach chcemy, we współpracy z powiatami, gminami i urzędami marszałkowskimi przywracać połączenia autobusowe. Docelowo - wszystko ma być powiązane logiczną siecią połączeń razem z połączeniami PKP. Nawet marzy mi się, żeby kiedyś był jeden bilet. Nie tak, jak teraz jest coraz częściej, że jest jeden bilet kolejowy - to jest też ważne osiągnięcie - ale na połączenia komunikacyjne razem z autobusami" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Z informacji opublikowanych w wykazie prac rządu wynika, że Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o opracowaniu projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.

"I. Funkcjonowanie Funduszu
1. Minister właściwy do spraw transportu będzie dokonywał podziału środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu w danym roku budżetowym. Podział będzie dokonywany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego podziału środków Funduszu.
2. Wojewoda będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego informacje o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewidzianej dla danego województwa.
Kwota dofinansowania będzie wynikała z podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie przez liczbę wozokilometrów określonych w planie transportowym danego województwa. Środki z Funduszu będą przekazywane po zawarciu umowy pomiędzy wojewodą a organizatorem.
II. Zasady udzielania dofinansowania
Dopłata będzie  ustalana  w kwocie nie wyższej niż 0,8 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
Organizator będzie finansował część ceny usługi ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30%.
III. Kontrola
Wojewoda będzie kontrolował sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie. Przedmiotem kontroli będzie  prawidłowość wykorzystania dopłaty środków z Funduszu pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
IV. Finansowanie przewozów w okresie od uchwalenia projektowanej ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw do czasu jej pełnego obowiązywania
Do momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu publicznego transportu zbiorowego przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw,  tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. dopłatę będzie mógł otrzymać organizator, który dokonał wyboru operatora:
- przed wejściem w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  w trybie określonym w  art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tj. na podstawie:
    - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),
    - ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920, z późn. zm.),
    - bezpośredniego zawarcia umowy,
- po wejściu w życie w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. w drodze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych jak i niezależnych od operatora)" - czytamy w informacji.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się corocznie na 0,5 mld zł. Dodatkowo zaproponowano wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy dla  wojewodów i ministra właściwego do spraw transportu, podano także. 

(ISBnews)