GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 10,8% r/r do 112, 7 mld zł w 2018 r.

ISBNews
21.03.2019 10:18
A A A


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 112,7 mld zł w 2018 r. i był niższy o 10,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wynik finansowy brutto wyniósł 137,7 mld zł wobec 150,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 25 mld zł (wobec 23,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 112,7 mld zł i był niższy o 10,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 137,8 mld zł i był niższy o 5,1% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 25,1 mld zł i zwiększyła się o 33%" - czytamy w komunikacie. 

Zysk netto wykazało 80,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 87,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,3% jednostek (przed rokiem 82,8%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,9% (wobec odpowiednio 90% przed rokiem), podał Urząd. 

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% r/r i wyniosły 3 057,03 mld zł, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,5% r/r do 2 919,31 mld zł.

"Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,8% przed rokiem do 95,5%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,3%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,6%" - czytamy dalej. 

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,5% (wobec 94,8% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,9% do 4,6%. Zmniejszył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,2% do 4,5% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,4% do 3,7%.

"Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 2,8% do 3,7%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 8,4% do 3,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,2% do 5,3%), górnictwie i wydobywaniu (z 10,1% do 6,6%), informacji i komunikacji (z 6,7% do 4,1%), obsłudze rynku nieruchomości (z 8,5% do 6,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 8,1% do 6,4%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 5,4% do 4,4%). W administrowaniu i działalności wspierającej rentowność obrotu netto nie uległa zmianie kształtując się na poziomie sprzed roku (3,2%)" - podano także w materiale. 

(ISBnews)