Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

ISBNews
17.04.2019 07:50
A A A


Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Marvipol Development ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka. Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao działającym jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer.

"Przedmiotem umowy programowej jest umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach programu, zgodnie z następującymi założeniami:

1. Obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze ofert niepublicznych [?]

2. Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach programu (z uwzględnieniem obligacji serii W o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł [?] nie przekroczy łącznej wartości nominalnej programu.

3. Maksymalna liczba obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii.

4. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

5. Okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji" - wymieniono w komunikacie.

Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)