NBP: Firmy oczekują wzrostu inflacji PPI w II kw. br.

ISBNews
19.04.2019 11:38
A A A


Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Pomimo wyraźnego spadku względem poprzedniego kwartału, oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące wzrostu cen wyrobów własnych wciąż kształtują się na względnie wysokim poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Zarówno średnie tempo prognozowanego wzrostu cen produkcji, jak i wskaźnik saldowy prognoz cen na II kw. 2019 r., są obecnie istotnie wyższe od swoich przeciętnych wartości z poprzedniego roku. Oba wskaźniki odnotowały jednak istotne spadki względem poprzedniego badania, podążając za wskaźnikiem prognoz cen surowców. Spadki te wynikają prawdopodobnie z wcześniejszego przeszacowania spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw.

Jak podaje NBP, na względnie wysokim poziomie (pomimo spadku względem poprzedniego badania) kształtuje się również współczynnik przełożenia cen surowców na ceny wyrobów własnych

"Oznacza to, że kształtowanie się cen zaopatrzenia będzie nadal kluczowe dla zmian cen producentów. Najsilniejszego wzrostu cen produkcji spodziewają się przedsiębiorstwa budowlane, nieco wolniejszego przemysłowe i usługowe" - czytamy dalej.

"W perspektywie kolejnych kilku kwartałów wzrostowi cen sprzyjać może względnie wysoki stopień wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna presja płacowa, przekładająca się na przyspieszony wzrost wynagrodzeń. Z drugiej strony pogarszają się perspektywy w obszarze popytu, głównie w przypadku sprzedaży eksportowej. Ujemnie na dynamikę cen producenta może także oddziaływać ewentualne spowolnienie lub zahamowanie ? występującej w I kw. br. ? tendencji deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym)." - czytamy także. 

Przedsiębiorstwa oczekują wolniejszego niż w poprzednim kwartale wzrostu - w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wskaźnika CPI.

"Po wyraźnym wzroście w grudniowym badaniu, w marcu br. obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy wzrost cen konsumenta (o 5 pp.). Na tle danych z ostatnich pięciu lat odsetek firm spodziewających się przyspieszenia lub utrzymania inflacji cen konsumenta na dotychczasowym poziomie (62%) jest relatywnie wysoki. Obserwowany od około dwóch lat wzrost tego odsetka nie znalazł jednak dotychczas odzwierciedlenia w danych o CPI" - podano także. 

W marcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2761 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)