Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

ISBNews
30.04.2019 17:23
A A A


Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Spółka wskazuje, że w IV kwartale 2018 r., po dokonaniu szacunku wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., została utworzona rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia w łącznej wysokości 214 mln zł, z czego w I kwartale 2019 r. wykorzystano 51 mln zł. Rezerwa została zaktualizowana na dzień 31 marca 2019 r. w oparciu o stan prawny obowiązujący na ten dzień i wynosi 163 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe są następujące:

Przychody ze sprzedaży: 5 313 mln zł 
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 212 mln zł, w tym: 
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 681 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 387 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 165 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: -44 mln zł 
EBIT (zysk operacyjny): 728 mln zł
Zysk brutto: 654 mln zł 
Zysk netto: 525 mln zł
Nakłady inwestycyjne (capex): 727 mln zł
Dług netto na 31 marca 2019 r.: 9 219 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2019 r.: 2,73x 

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2019 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,54 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 13,09 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,82 TWh
Produkcja ciepła: 4,76 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,93 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,26 mln ton 
Sprzedaż węgla handlowego: 1,20 mln ton

Ponadto spółka informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w Grupie Tauron obowiązuje zmieniona polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian w segmencie Wydobycie. W efekcie skumulowane koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian są prezentowane w pozycji rzeczowe aktywa trwałe (przed zmianą polityki rachunkowości: w pozycji pozostałe aktywa niefinansowe). Rozliczenie nakładów poniesionych na te aktywa jest prezentowane w wyniku finansowym jako amortyzacja. Zmiana polityki rachunkowości pozytywnie wpłynęła na wynik EBITDA segmentu Wydobycie w I kwartale 2019 r. w wysokości 25 mln zł, podano także. 

W I kwartale 2019 r. w wynikach finansowych segmentu Wytwarzanie ujęto w koszcie rezerwy tworzonej w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji CO2 883 tys. jednostek poświadczonej redukcji emisji (Certified Emission Reduction, CER). Spółka szacuje, że ujęcie w koszcie rezerwy powyższych jednostek CER (których cena nabycia jest znacznie niższa od jednostek EUA) miało pozytywny wpływ na wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie na poziomie 60 mln zł. 

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zastrzeżono w raporcie.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)