Skarbiec Holding miał 13,88 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

ISBNews
16.05.2019 08:41
A A A


Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 31 marca 2019) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Za nami satysfakcjonujący, pod względem wyników finansowych funduszy zarządzanych przez TFI Skarbiec, pierwszy kwartał roku kalendarzowego 2019, będący zarazem trzecim kwartałem roku obrotowego 2018/2019 Skarbiec Holding. Wprawdzie obserwujemy jeszcze erozję poziomu aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI, ale z naszego punktu widzenia najbardziej istotne jest to, że nasz zespół zarządzających wykonuje swoje zadania na najwyższym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach inwestycyjnych naszych funduszy. Ponad 60% funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI uplasowało się w I kwartylu swoich grup konkurencji, a powyżej mediany - 78,6% funduszy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa funduszy z eskpozycją na rynki zagraniczne, które uplasowały się na pierwszych trzech miejscach wśród swojej konkurencji" - skomentowała prezes Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,22 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,79 mln zł w III kw. 2018/2019 wobec 27,4 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w I kw. 2019 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły 18,1 mln zł (wobec 20,7 mln zł w I kw. 2018). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły natomiast w omawianym okresie 21,5 mln zł wobec 5,7 mln zł przed rokiem i wygenerowane zostały w 16 funduszach z portfela Skarbiec TFI" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2018/2019 spółka miała 20,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,92 mln zł w porównaniu z 75,63 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. roku obrotowego 2018/2019 przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 22,1 mln zł (wobec 12,2 mln zł rok wcześniej), a przychody z tytułu opłaty stałej były porównywalne w ujęciu rok do roku i wyniosły w sumie 61,1 mln zł (wobec 59,6 mln zł rok wcześniej), podano w komunikacie.

"Skarbiec TFI na koniec marca 2019 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości 4 mld zł. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 3,7 mld zł, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 2 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 1,6 mld zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Według stanu na dzień 31 marca 2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018/2019 wyniósł 0,91 mln zł wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)