Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

ISBNews
29.05.2019 08:52
A A A


Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z instytucjami finansującymi - Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas - umowę w sprawie finansowania działalności spółki. Porozumienie ma m.in. zapewnić Elektrobudowie utrzymanie przez ww. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji, podała spółka.

"Zawarcie umowy z bankami finansującymi to pierwszy krok w kierunku ustabilizowania sytuacji spółki. Wypracowany tymczasowy model finansowania pozwala na kontynuację realizacji kontraktów oraz stopniową stabilizację rozliczeń z dostawcami i podwykonawcami. Równocześnie zamiarem zarządu spółki jest możliwie szybkie zawarcie z instytucjami finansowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi docelowej, długoterminowej umowy lub umów, gwarantujących spółce dostęp do linii kredytowych i gwarancyjnych niezbędnych dla bieżącej działalności spółki i jej rozwoju, w tym możliwości budowania portfela zamówień" - powiedział prezes Roman Przybył, cytowany w komunikacie.

W ramach zawartego porozumienia instytucje finansowe zobowiązały się utrzymać w okresie obowiązywania umowy do 31 lipca br. limity finansowania odnawialnego na poziomie nie mniejszym niż określony w dotychczasowych umowach.

Instytucje finansowe zobowiązały się równocześnie do niepodejmowania w stosunku do spółki działań związanych m.in. z: przyspieszeniem terminu spłaty oraz postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności kwot należnych od spółki na podstawie dotychczasowych umów, prowadzeniem czynności egzekucyjnych lub zabezpieczających, jak również rozwiązaniem lub zmianą warunków dotychczasowych umów finansowania pogarszających warunki dla spółki, wskazano także.

"Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, zbywaniem aktywów, restrukturyzacją oraz ponoszeniem nakładów inwestycyjnych w kwocie wyższej niż 6 mln zł" - czytamy dalej.

Umowa określa również oczekiwane przez instytucje finansowe działania ze strony spółki w zakresie pozyskania dokapitalizowania. Spółka zwołała już walne zgromadzenie spółki, w którego porządku obrad jest dokapitalizowanie spółki w drodze emisji nowych akcji spółki w liczbie nie większej niż 20% dotychczasowej liczby wszystkich akcji. Szczegółowe warunki emisji nowych akcji, w tym sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji określa projekt uchwały opublikowany przez spółkę wraz z porządkiem obrad walnego zgromadzenia, podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)