Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

ISBNews
30.05.2019 07:59
A A A


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Bank w 2018 roku wykazał istotną stratę na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019 roku nie wiązała się już z dodatkowymi odpisami, jak miało to miejsce w 2018 roku i wynikała z bieżącej działalności operacyjnej" - czytamy w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 109,27 mln zł wobec 158,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 38,57 mln zł wobec 41,91 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,73 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

"Bank podjął od połowy listopada 2018 roku następujące działania, które są kontynuowane w 2019 roku:

- Bank systematycznie odbudowuje bazę depozytów w stosunku do końca listopada 2018 r. (wzrost bazy depozytowej w kategorii osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz inne podmioty klasyfikowane jako osoby fizyczne wyniósł w okresie od końca grudnia 2018 roku do 24 maja 2019 roku około 1,9 mld zł);

- stopniowa przebudowa struktury bazy depozytowej ukierunkowana na lokaty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 3 miesięcy;

- działania marketingowe skierowane do klientów depozytowych;

- ponadto systematyczny spadek depozytów chwiejnych do 1 roku w urealnionej luce płynności, w wyniku braku istotnych spadków bazy depozytowej od końca listopada 2018 roku w ujęciu dziennym" - czytamy także. 

Idea Bank podał także, że utrzymuje wskaźniki LCR i NSFR powyżej wymaganego poziomu tj. wartości 100%. Na dzień 24 maja 2019 r. wskaźnik LCR wynosił 258,63% i znajdował się w trendzie wzrostowym. Wzrost wskaźnika był spowodowany głównie przyrostem bazy depozytowej banku (w tym w szczególności depozytów klientów detalicznych) oraz lokowaniem pozyskanych środków w aktywa płynne.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 76,29 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)