BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 30,41 mld zł po I kw. 2019

ISBNews
03.06.2019 10:20
A A A


Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw wyniosła 30,41 mld zł na koniec I kw. 2019 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. W ciągu trzech miesięcy 2019 roku zaległości wzrosły o 840 mln zł (2,8%). Liczba niesolidnych płatników powiększyła się w tym czasie o ponad 19 tys. (6,5%), do 314,65 tys. firm.

"Rosnąca dynamika wzrostu liczby firm niepłacących w terminie sprawiła, że przez kwartał udział niesolidnych płatników w całej gospodarce zwiększył się z 6,1% do 6,3%. Rok wcześniej było to 5,8%. W okresie marzec 2018 - marzec 2019 łączna wartość zaległości wzrosła o 4,16 mld zł (16%)" - czytamy w komunikacie.

Waga poszczególnych sektorów dla gospodarki przekłada się na skalę opóźnionych płatności. Znaczenie ma również skala transakcji z odroczonym terminem, praktykowana głównie w relacjach B2B. Pod względem kwot dominuje więc handel, który ma blisko 7 mld zł zaległości, przemysł (5,21 mld zł) oraz budownictwo (4,9 mld zł), podano również.

"Za wzrostem zaległości o ponad 0,84 mld zł w głównej mierze stoi handel, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o prawie 0,52 mld zł (8%). W największym stopniu, o przeszło 10% (94 tys. zł), zwiększyły się zaległości handlu pojazdami i naprawie pojazdów. Z kolei o ponad 8% (ok. 161 tys. zł) wzrosła zaległość handlu detalicznego, a o ponad 7% (powyżej 261 tys. zł) handlu hurtowego. W handlu, w którym znacząco wzrosła kwota zaległości, sam odsetek firm z problemami zmienił się nieznacznie z 5,7% do 5,8%. Oznacza to, że w porównaniu z końcem 2018 r. mocno w górę poszybowały kwoty opóźnianych przez ten sektor zobowiązań" - czytamy dalej.

O ponad 0,15 mld zł, zwiększyły się też zaległości budownictwa (3,2%), a o ponad 0,12 mld zł transportu (blisko 85%). Powyżej przeciętnej dla całej gospodarki przybyło także przeterminowanych płatności w sektorach: edukacja (22%), pozostała działalność usługowa (ponad 12%) oraz informacja i komunikacja (blisko 9%), wskazano także.

W przemyśle zaległości zwiększyły się o niecałe 0,1 mld zł, czyli o 2%. Sektorami w których zaległości przybywało mniej niż w pozostałych, a nawet ubywało, są także: górnictwo, kultura, rozrywka i rekreacja oraz obsługa rynku nieruchomości.

"Największe prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu z firmą, która nie zapłaci za odebrane usługi czy towar lub ratę kredytu, istnieje w relacjach z przedsiębiorstwem reprezentującym sektor: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja. Już ponad 9% firm z takim PKD ma problemy z solidnością płatniczą. Sektor nie jest jednak jednorodny. Renomę psują tu przede wszystkim firmy zajmujące się rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, gdzie co siódma (ponad 14%) nie reguluje zobowiązań na czas. Ostrożność należy też zachować w kontaktach z przedsiębiorstwami zbierającymi, przetwarzającymi i unieszkodliwiającymi odpady oraz odzyskującymi surowce (ponad 11% niesolidnych płatników). Z kolei firmy zajmujące się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków świecą przykładem" - czytamy.

Na liście najbardziej ryzykownych sektorów drugą pozycję zajmuje transport, w którym w ciągu I kw. problem się rozpowszechnił (udział nierzetelnych płatników wzrósł z 8,5% do 8,7%). Na trzecim jest górnictwo z niezmienionym odsetkiem niesolidnych płatników (8,5%). Kolejny sektor to zakwaterowanie i gastronomia, czyli HoReCa, gdzie udział firm przysparzających kłopotów kontrahentom i bankom wynosi 6,6% (wzrost o 0,2 pkt. proc.), a dalej budownictwo z odsetkiem 6,1% (wzrost o 0,2 pkt proc.). Na przeciwnym biegunie znajdują się przedsiębiorstwa zajmujące się opieką zdrowotną i pomocą społeczną, edukacją oraz pozostałą działalnością usługową (są to m.in. pralnie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady pogrzebowe, fitnessy, punkty serwisowe). W tych obszarach działalności zaległościami wobec partnerów biznesowych czy banków ma mniej niż 3% przedsiębiorstw, podsumowano.

(ISBnews)