EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB, perspektywa negatywna

ISBNews
11.06.2019 11:48
A A A


Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB-, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC zaliczono pogorszenie struktury pasywów spółki, a także spadek wypracowywanych wyników finansowych, pomimo rosnących przychodów ze sprzedaży.

"Agencja zaznacza, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był głównie kapitałem obcym (łączne zobowiązania spółki zwiększyły się w ciągu ośmiu ostatnich kwartałów trzykrotnie). EuroRating zwraca również uwagę na niekorzystną strukturę czasową zobowiązań. W ciągu kilku ostatnich kwartałów nastąpił silny wzrost wartości krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług; również zdecydowana większość zobowiązań finansowych spółki ma obecnie zapadalność krótszą niż 12 miesięcy, co oznacza konieczność ich spłaty lub refinansowania w krótkim czasie" - czytamy w komunikacie.

EuroRating podkreśla, że wzrost zadłużenia w połączeniu z jego niekorzystną strukturą czasową przyczynia się do systematycznego osłabiania pozycji płynnościowej spółki. Ponadto szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji negatywnie wpływa na cykl konwersji gotówki. W rezultacie CCC miało w I kwartale 2019 roku po raz pierwszy w historii ujemną wartość kapitału obrotowego.

W kontekście relatywnie słabej sytuacji kapitałowej i płynnościowej spółki EuroRating negatywnie ocenia realizowaną przez CCC bardzo ekspansywną politykę rozwoju - w tym zarówno przez otwieranie nowych sklepów za granicą, jak i poprzez przejmowanie zagranicznych spółek z branży sprzedaży obuwia, podano również.

"Do czynników ryzyka agencja zalicza również obserwowane w ciągu kilku ostatnich kwartałów pogarszanie się marży operacyjnej (na co wpływ ma m.in. obowiązujący zakaz handlu w niedzielę), a także systematycznie rosnące koszty finansowe (w ciągu ostatniego roku relacja zapłaconych odsetek do przychodów ze sprzedaży wzrosła dwukrotnie - z 0,7% do 1,4%). Przekłada się to silnie na spadek marży netto, która jest obecnie na najniższym poziomie od piętnastu lat" - czytamy dalej.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać: utrzymywanie się (lub tym bardziej dalszy wzrost) obecnego wysokiego udziału łącznych zobowiązań w pasywach; dalszy wzrost wartości długu oprocentowanego netto i/lub brak poprawy jego struktury czasowej; ewentualne pogorszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w szczególności przy kontynuacji ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych); ewentualny spadek wyniku EBITDA i związane z tym naruszenie opartych na nim kowenantów kredytowych; a także dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki, wskazano także.

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC, agencja zalicza: istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów i/lub redukcję zadłużenia; trwałą poprawę generowanych przepływów z działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów inwestycyjnych; wzrost marży z działalności operacyjnej oraz marży netto; a także zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku, w tym skrócenie cyklu rotacji zapasów i cyklu konwersji gotówki, podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. 

(ISBnews)