KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto. spadł do 70/100 pkt w czerwcu

ISBNews
18.06.2019 10:33
A A A


Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 70/100, co oznacza spadek o 13 pkt w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Nieco gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to w ciągu najbliższych 6 miesięcy ponad połowa respondentów przewiduje, że sprzedaż, przychody czy poziom zatrudnienia utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub poprawią się.

"Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 29% przedstawicieli producentów oraz 63% przedstawicieli dystrybutorów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia aktualną sytuację w branży. Porównując wyniki do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w grudniu 2018 r., wskaźnik nastrojów wśród dystrybutorów pozostał na tym samym poziomie (79/100), a wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów, przyczep, naczep, części i akcesoriów spadł aż o 37 punktów, osiągając wartość 53/100" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem większości menedżerów zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych, sytuacja w branży w ciągu najbliższego roku pozostanie bez zmian lub pogorszy się. 17% przedstawicieli firm dystrybucyjnych i 18% przedsiębiorstw produkcyjnych uważa, że w ciągu roku sytuacja w branży ulegnie poprawie.

W przeciwieństwie do badania przeprowadzonego pod koniec 2018 r., przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele firm dystrybucyjnych, wśród których aż 60% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych takie zdanie wyraża 29% respondentów, podano także.

Zapytani o prognozowaną sytuację gospodarczą Polski w ciągu kolejnych 12 miesięcy, producenci w większości (59%) uważali, że pozostanie ona bez zmian, 24% spodziewa się jej pogorszenia, a 18% prognozuje poprawę. Nieco większy pesymizm jest widoczny wśród dystrybutorów, z których 37% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej, 40% uważa, że sytuacja będzie stabilna, a 23% spodziewa się jej poprawy.

"W najnowszym badaniu niepokoją pogłębiające się negatywne oceny dotyczące obecnej sytuacji branży i jej przyszłości. Na tym tle jednak bardzo cieszą wskazania blisko 30% przedstawicieli producentów oraz 63% dystrybutorów, którzy aktualną sytuację ocenili pozytywnie. W przypadku dystrybutorów ten optymizm może być spowodowany powrotem do stabilizacji na rynku europejskim oraz bardzo dobrymi rezultatami majowych rejestracji w Polsce w segmencie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Negatywne nastroje mogą natomiast być wywołane nadchodzącymi bardzo poważnymi zmianami w branży motoryzacyjnej, m.in. pojawiającymi się  coraz nowszymi modelami pojazdów i wprowadzaniu bardzo restrykcyjnych norm emisji spalin - szczególnie CO2, co zapewne pogłębia zaniepokojenie menedżerów branży motoryzacyjnej tą zmieniającą się rzeczywistością" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Pomimo obaw sygnalizowanych przez część menedżerów na temat nadchodzącej koniunktury,  blisko 2 na 3 firmy dystrybucyjne przewidują zwiększenie poziomu sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a połowa prognozuje zwiększenie przychodów. Bardziej zachowawcze nastroje panują wśród producentów motoryzacyjnych, wzrost sprzedaży w  kolejnym półroczu przewiduje 31% ankietowanych z tej grupy, a przychodów zaledwie 19%.

Większość producentów i dystrybutorów spodziewa się utrzymania poziomu zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy (odpowiednio 88% i 56%), nieco ponad 1/4 dystrybutorów przewiduje wzrost zatrudnienia, wśród producentów takie przekonanie ma zaledwie 6% respondentów. Zdecydowana większość producentów nie planuje zmian w zakresie poziomu nakładów inwestycyjnych w najbliższym półroczu, czytamy dalej.

"Od wielu miesięcy obserwujemy stopniowe pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Istotnym powodem do niepokoju jest prognozowane przez ponad połowę dystrybutorów i blisko 1 na 3 firmy produkcyjne pogorszenie sytuacji w branży. Obawy producentów mogą w znacznej mierze wynikać z niepewności co do koniunktury gospodarczej na rynkach zachodnich.  Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się również m.in. liczne zmiany przepisów prawno-podatkowych oraz trudności w znalezieniu odpowiednich specjalistów na rynku. W tym kontekście pozytywnym sygnałem jest prognozowany wzrost sprzedaży przez blisko 1/3 producentów i prawie połowę przedstawicieli firm dystrybucyjnych" - dodał partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna.

Według ekspertów, największymi wyzwaniami, którym muszą stawić czoła firmy z branży motoryzacyjnej są nowe regulacje prawne, koszty pracy i dostęp do pracowników. Najwięcej problemów producentom przysparzają nowe regulacje prawne (63%), dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników (50%) i sytuacja polityczno-gospodarcza (50%). Z kolei ankietowani przez KPMG i PZPM dystrybutorzy najczęściej wskazywali na dostęp do pracowników technicznych (75%), koszty pracy (72%) i nowe regulacje prawne (66%).

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 59 respondentów.

(ISBnews)