Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

ISBNews
27.06.2019 15:25
A A A


Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok rezerwę na podatek dochodowy oraz dokonał odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 mln zł oraz ujął rezerwę na odsetki za zwłokę, które na 31 grudnia 2018 roku wyniosły ok 6 mln zł, podała spółka.

"Bazując na własnej ocenie sprawy, opinii doradcy oraz podejściu audytora, spółka zakończyła wewnętrzną ocenę ryzyk związanych z ewentualnym:

- utrzymaniem w kolejnym etapie postępowania administracyjnego niekorzystnych dla spółek zależnych emitenta Ciech Soda Polska, Ciech Cargo, Ciech Pianki decyzji naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,

- wydaniem niekorzystnych dla pięciu spółek zależnych emitenta rozstrzygnięć w innych toczących się lub ewentualnie wszczętych w przyszłości postępowaniach podatkowych, w ramach których zostałoby zakwestionowane przez właściwe urzędy skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przez te spółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od emitenta w latach podatkowych 2015-2018 oraz gdyby rozliczana po 2018 roku strata z tego tytułu została zakwestionowana" - czytamy w komunikacie.

"W wyniku tej oceny, kierując się zasadą ostrożności, spółka uznała, że wydarzenia po dniu bilansowym tj. decyzje naczelnika dostarczają dodatkowych informacji na temat stanu istniejącego na dzień bilansowy. W ocenie spółki powyższe wskazuje na konieczność ujęcia na dzień 31 grudnia 2018 roku rezerwy na toczące się postępowania podatkowe oraz dokonanie odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w odniesieniu do pięciu spółek zależnych od emitenta, które dokonały rozliczenia straty z tytułu udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od emitenta (przy czym wydane decyzje dotyczyły tylko spółek zależnych)" - czytamy dalej.

W związku z tym spółka zdecydowała o konieczności skorygowania opublikowanego, lecz nie zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2018 rok.

Ciech zaznaczył, że utworzenie rezerwy oraz odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych z pięciu spółek zależnych emitenta. Spółki będą zobowiązane do zapłaty kwot określonych w decyzjach wraz z odsetkami w przypadku wydania niekorzystnych decyzji przez organy podatkowe drugiej instancji, podano.

Ciech podkreślił, że spółka, spółki zależne oraz doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzjach organu podatkowego, dlatego spółki zależne podjęły czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r i 19 czerwca br. złożyły odwołania od otrzymanych decyzji.

Jednocześnie zarząd Ciechu odwołał zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2019 roku, co spowodowane jest koniecznością dokonania korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za rok 2018, poinformowała spółka odrębnym komunikatem.

Zarząd Ciechu poinformował, że bazując na własnej analizie odnośnie czasu potrzebnego na sporządzenie skorygowanego sprawozdania oraz po konsultacji z audytorem ocenia, że ogłoszenie przerwy w obradach zgromadzenia mogłoby być rozwiązaniem niewystarczającym. Jego zdaniem czas przerwy w obradach (wynoszący maksymalnie 30 dni) mógłby okazać się niewystarczający, aby akcjonariusze mogli zapoznać się z treścią skorygowanego sprawozdania z należytym wyprzedzeniem przed wznowieniem obrad zgromadzenia.

"Zarząd emitenta dołoży wszelkich starań, aby prace nad przygotowaniem skorygowanego sprawozdania zakończyły się w możliwie jak najkrótszym terminie i zwoła walne zgromadzenie niezwłocznie po ich zakończeniu" - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)