Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o prawie wodnym

ISBNews
09.07.2019 14:57
A A A


Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowano w nim rozwiązania, które umożliwią dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych.

Najważniejsze propozycje:

- Finansowanie z budżetu państwa działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących. Obecnie koszty funkcjonowania tych służb pokrywa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że zapewnienie im stabilnego źródła finansowania, niezależnego od wyników finansowych PGW WP, wymaga pokrywania kosztów ich funkcjonowania ze środków budżetu państwa. Finasowanie tych podmiotów z budżetu państwa nastąpiłoby od 1 stycznia 2020 r.

- Zmiana przepisów określających zawartość wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy 2017/845/UE, która wprowadziła wymagania dotyczące określenia zasięgu siedlisk przyrodniczych oraz rozszerzyła katalog działalności człowieka, mających wpływ na stan środowiska morskiego (chodzi o działania, które mają m.in. zastosowanie w analizach społeczno-ekonomicznych).

- Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym ma wykonywać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oznacza to przeniesienie z ministra ds. żeglugi śródlądowej na Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

- W pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków będzie określana w metrach sześciennych na sekundę. Chodzi o to, że opłaty za usługi wodne, ustalone w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przed 1 stycznia 2018 r., określano w m3 na godzinę, a dla prowadzonych wyliczeń powinny być przeliczane w m3 na sekundę.  Parametry te są niezbędne, bo stanowią składową wzoru służącego do wyliczenia opłaty stałej za pobór wód, odprowadzanie wód do wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Regulacja ta ma wejść w życie od 2020 r.

- Rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Chodzi o uszczegółowienie wymogów dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji oczekiwane jest przyspieszenie wydawania zgód wodnoprawnych, również w przypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie ?milczącej zgody".

- Szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe będą mogły bezpłatnie pobierać informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami w celu popularyzacji wiedzy z tego obszaru, wymieniono w komunikacie.

Znowelizowane regulacje, co do zasady, mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)