Grupa Lotos miała 500,5 mln zł zysku netto, 658,7 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

ISBNews
20.08.2019 07:54
A A A


Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 500,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 534,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 658,7 mln zł wobec 897,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Oczyszczony zysk EBITDA LIFO wyniósł 783,3 mln zł wobec 820,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 871,4 mln zł wobec 1 082 mln zł rok wcześniej. 

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w II kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 658,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 128,7 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 525,2 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 4,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej). Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 783,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej w II kw. 2019 roku wyniósł 6,0 mln zł. Składa się on głównie z dodatnich różnic kursowych na poziomie 23,2 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 30,6 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -59,5 mln zł. Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w II kw. 2019 roku w grupie zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie 23,2 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 12,9 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w wysokości -6,8 mln zł, wymieniono w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 662 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 7 531 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 673 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 855,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 403 mln zł w porównaniu z 13 855,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 686,6 mln zł wobec 985,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)