GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 19% r/r w I półr.

ISBNews
22.08.2019 10:07
A A A


Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 19% r/r i wyniosły 65 mld zł w I poł. 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

"W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł i były (w cenach stałych) o 19% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 10,3%). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 21,7%. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 23,6%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 32,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,0% z 65,2% przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Wzrost nakładów (w cenach bieżących) odnotowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 33,7% wobec wzrostu przed rokiem o 58,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 30,1% wobec spadku przed rokiem o 12,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 28% wobec spadku o 1,7%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 27,7% wobec wzrostu o 15,6%), w górnictwie i wydobywaniu (o 20,8% wobec wzrostu o 31,2% przed rokiem), informacji i komunikacji (o 16,4% wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), w przetwórstwie przemysłowym (o 14,9% wobec wzrostu o 5,5%) w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 14,7 % wobec wzrostu o 33,7%). Natomiast spadek nakładów wystąpił w budownictwie (o 8% wobec wzrostu przed rokiem o 16,2%), wymienił Urząd.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 914 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

(ISBnews)