MPiT: Rząd przyjął projekt mapy drogowej GOZ

ISBNews
10.09.2019 15:26
A A A


Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  (MPiT)  mapę drogowa GOZ, podał resort. Podstawą koncepcji GOZ jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego - produkty, materiały oraz surowce pozostają w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

"Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie.  Realizacja koncepcji GOZ nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Według resortu to, co do tej pory robiliśmy pod hasłem zielonej gospodarki czy też zrównoważonego rozwoju, to właśnie "zamykanie obiegu". To korzystanie z energii słonecznej, biodegradowalne naczynia, ograniczenie opakowań,  korzystanie z wielorazowych toreb, odzyskiwanie surowców wtórnych - na tym właśnie polega GOZ.

"Do priorytetów Polski w ramach GOZ należą:

- innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie nowatorskich rozwiązań w gospodarce,

- stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym łatwiejszy byłby ich przepływ,

- zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, które wynikają ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji,

- rozwój sektora usług" - czytamy dalej.

"Projekt dokumentu jest wynikiem prac grup roboczych działających w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szerokich konsultacji publicznych. Wzięło w nich udział ponad 200 partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Ich wysiłek pozwolił na szczegółowe przeanalizowanie projektu i doprecyzowanie wskazanych w nim priorytetów, a także konkretnych działań" - dodał wiceminister Marcin Ociepa, cytowany w komunikacie.

Mapa drogowa GOZ to dokument zawierającym zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów, czytamy także.

"Rozdział I "Zrównoważona produkcja przemysłowa" ma zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz na nowe możliwości jego rozwoju. Rozdział II "Zrównoważona konsumpcja" pokazuje, jak duży potencjał istnieje na tym - dotychczas często pomijanym - etapie cyklu życia. Rozdział III "Biogospodarka" dotyczy gospodarowania surowcami odnawialnymi (cyklu biologicznego GOZ), które w polskich realiach mają duży potencjał. Rozdział IV "Nowe modele biznesowe" wskazuje możliwości przeorganizowania sposobów funkcjonowania różnych uczestników rynku w oparciu o ideę GOZ. Rozdział V dotyczy wdrażania i monitorowania GOZ" - czytamy także.

Mapa drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

(ISBnews)