Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

ISBNews
20.09.2019 08:33
A A A


Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Negatywne efekty finansowe nieplanowanych zdarzeń niezależnych od Getin Noble Banku, jakie miały miejsce w 2018 r. skutkują brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, podała instytucja.

"W ocenie banku, ze względu na negatywny efekt finansowy nieplanowanych zdarzeń niezależnych od banku, jakie miały miejsce w 2018 r. skutkujących również brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, kolejne działania zmierzające do wypełniania nadzorczych norm kapitałowych wymagają wydłużenia horyzontu Planu Ochrony Kapitału. Ponadto kluczowym elementem realizowanego procesu poprawy adekwatności kapitałowej banku zmierzającym do realizacji celów wyznaczonych w POK, który umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału jest trwałe odzyskanie rentowności" - czytamy w raporcie półrocznym.

Przewidziane w dokumencie Planu Ochrony Kapitału do realizacji w roku 2019 działania (emisje instrumentów zaliczanych do kapitału Tier1 oraz Tier2) nie zostały zrealizowane na dzień sporządzania sprawozdania i wymagają rewizji w szczególności w zakresie wydłużenia horyzontu Planu dla osiągnięcia minimalnych poziomów połączonego bufora, podkreślił bank.

Ponieważ zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego proces restrukturyzacji banku realizowany w oparciu o dotychczasowy APPN nie gwarantuje przeprowadzenia procesu sanacji banku w zakładanych pierwotnie terminach, Komisja Nadzoru Finansowego w kwietniu 2019 roku zobowiązała Getin Noble Bank do opracowania i przekazania do akceptacji Komisji Planu Naprawy, a także aktualizacji POK. Do czasu przygotowania i wdrożenia Planu Naprawy Bank zobowiązany jest do realizacji działań naprawczych realizowanych w ramach Zaktualizowanego Programu Postępowania Naprawczego, wskazano także.

"Na datę zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego bank jest w trakcie opracowywania Planu Naprawy, w którym przedstawiony zostanie zestaw działań, które zapewnić mają osiągnięcie w horyzoncie czasu uzgodnionym z KNF poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku. Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie oczekiwanych celów kapitałowych może ulec wydłużeniu w porównaniu do terminów przyjętych w aktualnie obowiązującym APPN oraz POK" - czytamy dalej w raporcie.

"Aktualny poziom współczynników adekwatności kapitałowej banku znajduje się powyżej progów wskazanych w art. 92 CRR, ale poniżej wymogu połączonego bufora, tzn. uwzględniającego dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka systemowego oraz bufora ostrożnościowego" - napisano także.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynikające z regulacji nadzorczych wskaźniki kapitałowe wynosiły dla grupy:

- wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1 (CET 1): 12,47%,

- łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 14,79%, podał bank.

W I poł. 2019 r. bank miał 246,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 156,6 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)