Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

ISBNews
25.09.2019 09:21
A A A


Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek akcjonariusza Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce), tj. Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki dotyczących przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w spółce (uchwała nr 4) oraz wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych spółki skierowanego do kadry menedżerskiej spółki (uchwała nr 5), podała spółka.

"W ramach ww. wniosku o zabezpieczenie roszczeń Agio twierdził, że w uchwale nr 4 dokonano zmiany celu, w jakim spółka mogła nabyć akcje własne, co w ocenie Agio jest sprzeczne z prawem, a w związku z tym, według Agio, sprzeczna z prawem jest także uchwała nr 5 powzięta w oparciu o uchwałę nr 4. W ocenie Agio nabycie akcji przez beneficjentów programu motywacyjnego mogłoby spowodować, że akcje te po ich nabyciu nie będą mogły być umorzone, mimo że właśnie w takim celu zostały nabyte przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

W treści uzasadnienia postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, iż Agio "nie zdołał uprawdopodobnić przesłanek warunkujących udzielenie zabezpieczenia."

W zakresie braku uprawdopodobnienia roszczenia Agio o stwierdzenie nieważności ww. uchwał Sąd Okręgowy wskazał, że wniosek o zabezpieczenie "nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na brak uprawdopodobnienia sprzeczności powyższych uchwał z ustawą" oraz, że "powód nie przedstawił natomiast żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać na to, że zmiana celu nabycia akcji miała na celu obejście prawa", podano również.

Wobec braku uprawdopodobnienia roszczeń przez Agio Sąd Okręgowy uznał, iż "nie sposób twierdzić, że powód posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia".

"Argumentacja zawarta w postanowieniu odzwierciedla stanowisko spółki w sprawie. Postanowienie jest nieprawomocne" - podsumowano.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)