Marvipol sprzedaje udziały w spółce realizującej Panattoni Park Warsaw VII

ISBNews
01.10.2019 09:09
A A A


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V., Hermes Platinum i Hermes Logistics, tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 92 (zbywcy), zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income Plc, spółką działającą pod prawem brytyjskim (nabywca) przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol Development. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 92, która to spółka jest podmiotem realizującym projekt magazynowy pod nazwą "Panattoni Park Warsaw VII" zlokalizowany w miejscowości Moszna Parcele, w gminie Brwinów, w tym 46 udziałów stanowiących 46% kapitału zakładowego spółki PDC Industrial Center 92 należących do Marvipol Logistics.

"Wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 3,11 mln euro, co stanowi równowartość ok. 13,61 mln zł i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszonych o zobowiązania na dzień 31 lipca 2019 roku. Jednocześnie emitent informuje, że wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów zostanie uaktualniona na dzień sprzedaży udziałów w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszonych o zobowiązania na dzień sprzedaży udziałów i może w związku z tym ulec znaczącej zmianie. Wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 czerwca 2019 roku w kwocie 0,3 mln zł, zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym emitenta w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji" - czytamy w komunikacie.

Termin zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów został wyznaczony najpóźniej na 31 marca 2020 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych w wysokości 200 000 euro płatnych zarówno przez zbywców, jak i nabywcę, w przypadku nie zawarcia w wyznaczonym terminie umowy przyrzeczonej. Dodatkowo umowa zawiera postanowienia dotyczące płatności kar umownych przez zbywców w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 000 euro w wypadku, gdy nieruchomość, na której został zrealizowany projekt nie będzie miała faktycznego i prawnego dostępu do drogi publicznej do dnia 31 grudnia 2020 roku, podano również.

"Zgodnie z postanowieniami umowy, część kwoty ceny sprzedanych udziałów spółki PDC Industrial Center 92 sp. z o.o. zostanie zatrzymana w depozycie notarialnym (kwota zatrzymana). Wartość kwoty zatrzymanej za wszystkie sprzedawane udziały przez wszystkich zbywców wynosi łącznie 1 mln euro powiększona o wartość oczekiwanego czynszu za niewynajętą na dzień zamknięcia (w rozumieniu umowy) powierzchnię najmu, obliczoną w sposób wskazany w umowie" - podsumowano.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)