BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

ISBNews
28.10.2019 15:17
A A A


Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 1,85 mln sztuk obligacji serii BGK1023S018A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda, podał bank.

"Cel emisji obligacji: Nie został określony. Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500252". Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 28 październik 2023 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1023S018A. [...] Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi" - czytamy w komunikacie.

Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 30 września 2019 r. wynosi 114,7 mld zł, a perspektywa kształtowania zobowiązań BGK do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 72,8 mld zł, podano również.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)