Apator miał 14,36 mln zł zysku netto, 19,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
15.11.2019 08:44
A A A


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Apator odnotował 14,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 17,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,04 mln zł wobec 23,64 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 31,4 mln zł w III kw. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,5 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 202,18 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,8%, głównie za sprawą zwiększonych przychodów kw/kw w segmencie Gaz, zarówno w kraju, jak i w eksporcie oraz wysokiej dynamiki sprzedaży krajowej w Wodzie i Cieple. Poza segmentem Gaz, który zanotował poprawę rentowności na wszystkich poziomach wyników w efekcie wysokiego wzrostu sprzedaży (zwiększenie obrotów o 55,4% kw/kw), pozostałe segmenty operacyjne w omawianym okresie osiągnęły nieco słabsze wyniki. To efekt m.in. wymagającej sytuacji rynkowej, presji ze strony konkurencji oraz kosztów - głównie płac - i spadających cen wyrobów. Ponadto, w rezultacie sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego (przy jednocześnie wyższych kosztach wytworzenia), marże zysków na poszczególnych poziomach skonsolidowanego rachunku wyników ukształtowały się poniżej oczekiwań" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 44,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 643,76 mln zł w porównaniu z 586,71 mln zł rok wcześniej.

Po 9 miesiącach 2019 r. grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 7,2% w efekcie poprawy sprzedaży produktów i usług w segmentach Gaz oraz Woda i Ciepło. Przychody w segmencie Energii Elektrycznej zostały utrzymane na zbliżonym poziomie r/r mimo trudnej sytuacji rynkowej.

"Sektor energetyczny jest obszarem silnie uregulowanym, podlegającym dynamicznym zmianom technologii, fluktuacjom na rynku surowców i materiałów oraz silnej presji cenowej, zwłaszcza ze strony producentów azjatyckich. Na działalności grupy istotnie waży także kondycja klientów z obszaru utilities - słabsze wyniki spółek energetycznych przekładają się na zmniejszenie popytu, przesunięcia w harmonogramach realizacji zamówień oraz niższy poziom inwestycji w infrastrukturę sieci, nowe technologie i innowacje" - skomentował prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Przychody poszczególnych segmentów w I-III kw. 2019 r. ukształtowały się następująco:

- segment Energia Elektryczna ? wzrost o 3% r/r związany z wyższymi obrotami w linii liczników energii elektrycznej, zarówno w eksporcie, jak i na rynku krajowym (wzrost sprzedaży eksportowej o 27% r/r dzięki m.in. dużym dostawom liczników elektronicznych na rynek niemiecki oraz liczników indukcyjnych na rynki belgijski i austriacki, wzrost sprzedaży w kraju o 10% r/r związany z większą sprzedażą liczników ee oraz realizacją usług energetycznych na rzecz kluczowych OSD) przy równoczesnej niższej sprzedaży w pozostałych liniach biznesowych,

- segment Gaz ? zdecydowany wzrost (o 29% r/r), wynikający zarówno z wyższego eksportu (o 26% r/r, w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki), jak i zdecydowanie wyższej sprzedaży w kraju (wzrost o 46% r/r, w oparciu o sprzedaż gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym w ramach kontraktu z Polską Spółką Gazownictwa),

- segment Woda i Ciepło ? wzrost o 4,7% r/r, wynikający z poprawiającej się dynamiki obrotów krajowych (wzrost sprzedaży po trzech kwartałach o 16% r/r, w samym trzecim kwartale o 30%, m.in. dzięki realizacji dużych dostaw wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych oraz wodomierzy domowych dla przedsiębiorstw komunalnych i firm wodociągowych) przy równoczesnym obniżeniu poziomu eksportu, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 50,75 mln zł wobec 62,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)