KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

ISBNews
18.12.2019 08:39
A A A


Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Naruszenia dostrzeżone przez KNF w poszczególnych raportach to:

- zawyżenie wartości portfeli wierzytelności i wyniku finansowego na skutek nieprawidłowej wyceny,

- brak odrębnej prezentacji istotnych pozycji odmiennych pod względem rodzaju lub funkcji w przychodach,

- niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności,

- nieujawnienie informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej spółki,

- niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań,

- brak oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów nabytych w wyniku nabycia spółki EGB Investment, pomimo istnienia przesłanek utraty wartości, czego skutkiem było rozpoznanie wartości firmy z tytułu nabycia EGB Investment oraz wartości niematerialnej w postaci wartości relacji z Altus TFI SA w nieuzasadnionej wysokości.

"Naruszenia dokonane przez GetBack SA w restrukturyzacji w związku z publikacją raportów okresowych były kluczowe z punktu widzenia odbiorców i znacząco wpłynęły na zmniejszenie wartości informacyjnej tych dokumentów. Komisja oceniła, że wszystkie zidentyfikowane naruszenia miały charakter rażący" - czytamy dalej.

Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej podmiotu oraz okoliczności związanych z postępowaniem układowym, w tym z zabezpieczeniem interesu wierzycieli układowych spółki, zaznaczono.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)