EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

ISBNews
20.12.2019 11:39
A A A


Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - EuroRating nadał spółce Dino Polska niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB-, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

"EuroRating pozytywnie ocenia uzyskiwane przez Dino Polska (Dino) stosunkowo wysokie i nadal rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności mierzoną m.in. cyklem konwersji gotówki, który (z uwagi na szybką rotację zapasów, praktycznie zerowy cykl obrotu należności handlowych oraz relatywnie długi cykl spłaty zobowiązań handlowych) jest ujemny" - czytamy w komunikacie.

Duża i wciąż rosnąca skala działalności oraz uzyskiwane dzięki temu korzystne warunki płatności u dostawców przekładają się na redukcję zapotrzebowania spółki na kapitał obrotowy, co umożliwia jej funkcjonowanie przy niskich wskaźnikach płynności. 

"Poziom zadłużenia spółki, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez nią działalności, EuroRating ocenia jako umiarkowany. Na koniec III kwartału 2019 r. łączne zobowiązania miały ok. 60-proc. udział w sumie pasywów, a relacja długu finansowego netto do EBITDA kształtowała się na poziomie 1,5x" - czytamy także.

Według agencji, do czynników pozytywnych agencja zalicza utrzymywanie przez Dino korzystnej i stosunkowo bezpiecznej struktury czasowej długu, bowiem w ostatnich latach stale zdecydowana większość (ok. 80%) zadłużenia oprocentowanego miała charakter długoterminowy.

"Do silnych stron handlowej spółki EuroRating zalicza również generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży przepływów z działalności operacyjnej. Do niedawna Dino mogło niemal wyłącznie z tego źródła finansować rosnące nakłady inwestycyjne na rozwój sieci sprzedaży. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że w ciągu kilku ostatnich kwartałów wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci sklepów i nowe centra dystrybucyjne zostały znacznie zintensyfikowane i przekraczają już generowane przepływy z działalności operacyjnej. Skutkuje to generowaniem przez spółkę ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, co może skutkować dalszym wzrostem zadłużenia" - czytamy także.

W powyższym kontekście EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że zarząd spółki nie planuje w najbliższym czasie rekomendowania wypłaty dywidend dla akcjonariuszy.

"Nadany spółce rating odzwierciedla także wysoką i wciąż rosnącą konkurencję na krajowym rynku w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi. Szybko rosnąca liczba sklepów w różnych formatach i lokalizacjach wywierać będzie coraz większą presję na marże realizowane przez poszczególne sieci. Jakkolwiek Dino, m.in. dzięki wzrostowi skali działalności, rozwijało się w ostatnich latach przy utrzymywaniu (a nawet lekkim wzroście) marż na sprzedaży, a także przy rosnącej sprzedaży porównywalnej (LFL), to dalsze nakłady inwestycyjne mogą przynosić już niższe zwroty" - podano także.

Do czynników ryzyka  związanych z realizowaną strategią dynamicznego organicznego rozwoju sieci sklepów Dino EuroRating zalicza również pogarszającą się sytuację na rynku pracy. Wobec rekordowo niskiego bezrobocia spółka przy dalszym wzroście liczby sklepów może napotkać na rosnące problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby pracowników, co (wraz z planowanym przez rząd zwiększaniem płacy minimalnej) będzie wywierało silną presję na wzrost wynagrodzeń i może negatywnie rzutować na realizowane marże, czytamy także.

"Czynnikiem niepewności jest także (na razie czasowo zawieszony) plan wdrożenia podatku od sprzedaży detalicznej. W przypadku jego wejścia w życie spółka mogłaby mieć trudności z przerzuceniem całości związanych z tym kosztów na klientów" - czytamy również.

EuroRating zwraca również uwagę na fakt, że w ostatnich latach rozwojowi sieci Dino sprzyjało bardzo korzystne otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez szybki spadek bezrobocia oraz wzrost transferów socjalnych. Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój spółki i generowane wyniki finansowe.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)