Projekt budżetu: Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł niż plan z IX

ISBNews
27.12.2019 09:13
A A A


Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Dochody podatkowe na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 42,96 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 34,68 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września.

Nowa pozycja, nieuwzględniona w projekcie z września, to wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego (NBP) - w wysokości 7 162,81 mln zł.

"W 2020 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7 162 810 tys. zł. Prognoza została przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy w projekcie.

Planowane wpływy z dywidend i wpłat z zysku zwiększono do 1,55 mld zł z 1,52 mld zł przewidywanych w projekcie wrześniowym.

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe zaplanowano obecnie na 26,63 mld zł wobec 25,54 mld zł oczekiwanych we wrześniu.

Bez zmian wobec planów wrześniowych pozostały natomiast oczekiwania dotyczące wpływów z cła (4,68 mld zł) oraz wpłat jednostek samorządu terytorialnego (2,94 mld zł).

Dochody ogółem w projekcie z grudnia zaplanowano na 435,34 mld zł wobec 429,53 mld zł planowanych we wrześniu.

(ISBnews)