Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

ISBNews
14.01.2020 12:46
A A A


Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Proponowane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawa unijnego

"Kolej w Polsce stanie się bardziej konkurencyjna. Krajowy rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej. Proponowane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawa unijnego" - czytamy w komunikacie.

Po pierwsze, wzmocniono niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury kolejowej (chodzi np. o PKP Polskie Linie Kolejowe SA), podało CIR. Zaproponowano m.in.:

-  ograniczenie możliwości wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury  przez innych uczestników rynku kolejowego, w szczególności przez przewoźników kolejowych (np. Intercity, Cargo) lub podmioty sprawujące kontrolę nad tymi przewoźnikami;

-  zakaz łączenia określonych funkcji lub zajmowania stanowisk  jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego;

-  ograniczenie możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom.

Po drugie, zapewniono przejrzystość przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi. Zaproponowano m.in.:

-  zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą a przewoźnikiem kolejowym;

-  obowiązek prowadzenia przez zarządcę szczegółowej dokumentacji dotyczącej współpracy handlowej i powiązań kapitałowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa.

Po trzecie, poprawiono efektywność i przejrzystość udostępniania infrastruktury. Wprowadzono m.in.:

- możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej;

-  zmiany dotyczące monitorowania punktualności oraz rekompensat związanych z opóźnieniem pociągu;

- obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny na infrastrukturze kolejowej.

Po czwarte, wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uzupełniono je o:

-  możliwość żądania od zarządcy informowania o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej;

-  nadzór nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika;

-  przeprowadzanie lub inicjowanie audytów oraz żądanie określonych informacji dotyczących rozdziału rachunkowości.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

(ISBnews)