Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

ISBNews
29.01.2020 09:31
A A A


Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi w 2020 r. ok. 90 kontroli, w tym dwie dotyczące Narodowego Banku Polskiego (NBP) - w tym kontrolę zarządzania finansami banku centralnego w latach 2015-2020, a także m.in. kontrole systemu ochrony zdrowia, kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochrony środowiska, podała Izba.

NIK rozpoczęła już doroczną kontrolę wykonania budżetu państwa. Przeprowadzi także następne audyty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), podano w komunikacie.

"NIK zaplanowała m.in. dwie kontrole dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Jedna dotyczy wykonania założeń polityki pieniężnej w 2019 r. i ma odpowiedzieć na pytanie, czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019. Druga z kolei ma sprawdzić, czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015-2020. Wokół pensji niektórych pracowników NBP były kontrowersje. Temat kontroli obejmuje więc okres szerszy. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej" - czytamy dalej.

Kontrolerzy NIK sprawdzą w tym roku, co organy administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców. Kontrola ma sprawdzić, czy odpowiednie organy i służby należycie wywiązują się z postawionych w tym zakresie zadań.

NIK przyjrzy się też temu, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań.

"Polski system ochrony zdrowia od lat wywołuje publiczne dyskusje. NIK sprawdzi, jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu zadania w 2019 r. Kontrolerzy przyjrzą się też z wnikliwością, czy taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przebiega prawidłowo i jak NFZ rzetelnie korzysta z wycen tych świadczeń. Wyniki kontroli pomogą wyciągnąć długofalowe wnioski i zaplanować przyszłe działania tak, aby Polacy mogli lepiej i szybciej się leczyć" - wskazano w materiale.

NIK sprawdzi również, jak system ochrony zdrowia przygotowany jest do działania w sytuacji stwierdzenia przypadków wystąpienia w Polsce chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

"W związku z pojawieniem się w Europie koronawirusa prezes NIK Marian Banaś podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu kontroli rozpoznawczej. NIK sprawdzi, jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Kontrola obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami, a przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach SANEPIDU. Skontrolowane zostanie także Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie, którzy odpowiadają za przygotowanie i koordynację działań w takich sytuacjach" - podano także.

Kolejne postępowania dotyczyć będą ochrony środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii (OZE). Kontrolerzy NIK zbadają, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane. Izba przyjrzy się też systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznemu przemieszczaniu odpadów. W planie rocznym znalazła się także kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie.

Wśród przewidzianych w planie pracy NIK na rok 2020 kontroli znajdą się też m.in. badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych.

Jedna trzecia zaplanowanych kontroli prowadzona będzie przez Delegatury, czyli terenowe jednostki kontrolne NIK.

Oprócz kontroli planowych Izba regularnie przeprowadza też kontrole doraźne - kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Obszary i tematy tych kontroli są zawsze wynikiem decyzji Izby podjętych w efekcie sygnałów o nieprawidłowościach nadsyłanych przez organizacje społeczne, obywateli i parlamentarzystów. NIK bierze pod uwagę także rady ekspertów w różnych ważnych społecznie dziedzinach, wyjaśniono.

(ISBnews)