Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

ISBNews
03.02.2020 08:48
A A A


Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Bank Millennium utworzył 223 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, co oznacza wzrost w stosunku do wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia br., podało Millennium.

"Zważywszy na zwiększone ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, Bank Millennium utworzył 223 mln zł rezerw na ryzyko prawne. Kwota ta oznacza wzrost w stosunku do wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia 2020. Metodologia opracowana przez bank jest oparta o następujące główne parametry: (1) liczba aktualnych spraw sądowych, (2) potencjalne przyszłe sprawy sądowe złożone przeciw bankowi w określonym horyzoncie czasowym oraz (3) prawdopodobieństwo i kwota wypływu środków, w przypadku określonego orzeczenia sądu" - czytamy dalej.

Na koniec 2019 roku bank posiadał 2 010 umów kredytowych objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych o łącznej wartości roszczeń zgłoszonych przez powodów w wysokości 203 mln zł.

"Do dnia 31.12.2019 tylko w 19 sprawach wydano prawomocne orzeczenia, z których ogromna większość była zgodna z interesem banku. Roszczenia sformułowane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą głównie uznania nieważności umowy lub zapłaty w celu zwrotu rzekomo nienależnych świadczeń, na skutek abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych. Agresywna kampania reklamowa, obserwowana w sferze publicznej zachęcająca do zgłaszania roszczeń wobec banków, może doprowadzić do wzrostu liczby spraw sądowych" - czytamy dalej.

Dodatkowo, Bank Millennium jest stroną pozwu zbiorowego, którego przedmiotem jest określenie odpowiedzialności banku w stosunku do członków grupy na podstawie nieuzasadnionego - jak podała instytucja - wzbogacenia się (nienależna korzyść) w związku z zawartymi umowami walutowych kredytów hipotecznych. Nie jest to spór dotyczący płatności. Orzeczenie w powyższym postępowaniu nie będzie obejmowało przyznania żadnych kwot na rzecz członków grupy. Liczba umów kredytowych objętych tymi postępowaniami wynosi 3 281. Sprawa jest nadal przed pierwszą rozprawą, przewidzianą na marzec 2020 r., podano także.

Bank zwrócił też uwagę, że na podstawie danych Związku Banków Polskich (ZBP), zebranych ze wszystkich banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne, ponad 70% sporów zostało ostatecznie rozstrzygniętych na korzyść banków na przestrzeni 2019 roku. Jednakże po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydanym w dniu 3 października 2019 (sprawa C-260/18) wystąpiło ryzyko, że w większości pozytywna jak dotąd dla banków linia orzecznictwa sądów może ulec zmianie.

Bank Millennium podkreślił też, że podejmuje szereg działań na różnych poziomach, wobec różnych interesariuszy, w celu zmniejszenia ryzyka prawnego i ryzyka postępowania sądowego w zakresie portfela walutowych kredytów hipotecznych. Bank jest otwarty na indywidualne negocjowanie korzystnych warunków przedterminowej spłaty (częściowej lub całkowitej) lub przewalutowania kredytów na zł.

"Z drugiej jednak strony, bank będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania, aby bronić swych interesów w sądach, jednocześnie będąc otwartym na porozumienie się z klientami w sądzie na rozsądnych warunkach. Na końcu należy wspomnieć, że bank musi utrzymywać dodatkowe fundusze własne na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych (jako bufor II filaru) w wysokości 4,96 pkt proc. (4,87 pkt proc. na poziomie Grupy), co odpowiada kwocie 1,85 mld PLN, z czego część przypisana jest ryzyku operacyjnemu/prawnemu" - podsumowano w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)