mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

ISBNews
06.02.2020 08:16
A A A


Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - mBank odnotował 116,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 316,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane dane.

"Dochody ogółem Grupy mBanku zmniejszyły się o 5,8% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 409,3 mln zł. Dochody podstawowe spadły z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy wynik z tytułu prowizji wzrósł w ujęciu kwartalnym" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 010,5 mln zł wobec 923,33 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 261,48 mln zł wobec 219,25 mln zł rok wcześniej.

"Spadek wyniku z tytułu odsetek o 53,7 mln zł, tj. 5% wynika z pomniejszenia przychodów z tytułu odsetek o 68,5 mln zł w związku z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie kredytowej" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku zmniejszyła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2019 r. osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,81% w III kwartale 2019 r.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 5,2% do kwoty 261,5 mln zł, głównie dzięki lepszemu rezultatowi na kartach płatniczych oraz wyższym przychodom z działalności kredytowej i prowizjom za prowadzenie rachunków. Wynik na działalności handlowej obniżył się o 7,7%, przede wszystkim z powodu niższego wyniku z pozycji wymiany. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pozostało ujemne, ale zmniejszyło się w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy utworzono wyższe rezerwy na przyszłe zobowiązania (w tym w IV kwartale rezerwa na koszty potencjalnych zwrotów prowizji w odniesieniu do przedterminowych spłat kredytów przed dniem wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyniosła 9,6 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 15,2 mln zł)" - wskazano także w materiale.

W IV kwartale 2019 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 1,6% w stosunku do III kwartału i wyniosły 533,7 mln zł. Spadek nastąpił głównie za sprawą niższych o 6,3% kosztów pracowniczych. Koszty rzeczowe również zostały ograniczone o 2,9%, głównie dzięki obniżeniu wydatków administracyjnych i na obsługę nieruchomości oraz kosztów IT. Efektem opisanych powyżej trendów był wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 37,9%, czyli nieznacznie wyższym od 36,2% odnotowanego w poprzednim kwartale, podał też bank.

"Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 174,9 mln zł w IV kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 74,5 mln zł tj. o 29,9%" - napisano w raporcie.

Spadek salda rezerw nastąpił w segmencie detalicznym (w poprzednim kwartale podwyższona utrata wartości kredytów i pożyczek była spowodowana rekalibracją modeli wykorzystywanych do pomiaru utraty wartości kredytów).

"Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miał ujemny wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, który osiągnął wartość 293,5 mln zł w porównaniu do 66,6 mln zł w poprzednim kwartale. Wzrost ten był spowodowany zmianą metodologii kalkulacji rezerw na ryzyko prawne dotyczące indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich" - podsumowano.

Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r. wobec 145,78 mld zł na koniec 2018 r.

W całym 2019 r. bank miał 1 010,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 302,79 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 980,98 mln zł wobec 1 303,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał też w raporcie, że wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2019 roku wyniosła 105 347,5 mln zł (+621,9 mln zł, tj.+0,6% kwartał do kwartału).

"Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym obniżyła się kwartalnie do 47 785,7 mln zł, czyli o 1,8% (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy-sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 0,7%). Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zwiększył się w relacji do końca III kwartału 2019 roku o 2,3% i wyniósł 60 360,7 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe wzrosły o 1,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału (do wartości 38 979,0 mln zł) za sprawą dynamicznie rosnącej nowej sprzedaży" - czytamy w materiale.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2019 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 34 305,2 mln zł i zmniejszyła się w ujęciu kwartalnym o 450,9 mln zł, czyli o 1,3%.

W IV kwartale 2019 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do ubiegłego kwartału o 695,5 mln zł, tj. 0,6%.

"Depozyty klientów indywidualnych osiągnęły wartość 77 664,4 mln zł na koniec 2019 roku i były wyższe o 7,7% kwartał do kwartału. Środki klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych przyrosły o 5 580 mln zł, tj. 9,8%, zaś wolumen depozytów terminowych był niższy o 68,9 mln zł, tj. 0,5%. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wyniosły 38 137,9 mln zł na koniec IV kwartału" - napisano także.

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zmniejszył się nieznacznie w IV kwartale 2019 roku, głownie w związku ze spadkiem funduszy własnych (wynikającym z wyższych pomniejszeń funduszy z tytułu wartości niematerialnych oraz utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2019 roku wyniósł 19,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I był równy 16,5%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)