Sejm nie zgodził się na objęcie TBS-ów prawem do premii remontowej

ISBNews
14.02.2020 08:51
A A A


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zakładającą włączenie Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) do katalogu lokali, których remont uprawnia do uzyskania premii remontowej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub spółkę należącą w 100% do samorządu gminnego.

Nieobjęcie TBS-ów prawem do premii remontowej  ? jak argumentowano ? wynika z faktu, że "gmina nie powierzyła TBS-om zadania zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnot samorządowych".

Celem nowelizacji jest wspieranie samorządów w przeprowadzaniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych.

W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia miałaby wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

Ma zmienić się sposób naliczania premii za kompleksową termomodernizację. Nowelizacja przewiduje możliwość wspierania montażu mikroinstalacji OZE, w przypadku gdy zdecyduje się na to inwestor. W takich przypadkach premia termomodernizacyjna zostałaby zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

Nowelizacja upraszcza sposób obliczania premii termomodernizacyjnej; odchodzi od ograniczenia wysokości premii do 2-krotności rocznych oszczędności. Premia miałaby być przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia w maksymalnie czterech ratach.

(ISBnews)