Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

ISBNews
14.02.2020 17:40
A A A


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie ogłosił wezwanie na sprzedaż 33 501 018 akcji Polnordu, podał Polnord. Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcji. Cena oferowana w wezwaniu to 3,55 zł za akcję.

"W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcjom, przy czym:

- jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu akcje serii T spółki nie zostaną zdematerializowane, wzywający może nabyć w wezwaniu (i) do 32 319 818 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 32 319 818 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oraz (ii) w przypadku akcji serii T spółki - do 1 181 200 akcji niezdematerializowanych, uprawniających do 1 181 200 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, albo


- jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu akcje serii T spółki zostaną zdematerializowane, wzywający może nabyć w wezwaniu do 33 501 018 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 33 501 018 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.


Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania jest: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział ? Biuro Maklerskie w Warszawie.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 5 marca 2020 r. Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 3 kwietnia 2020 r. Planowana data zawarcia transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW: 8 kwietnia 2020 r. Planowana data transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych: 8 kwietnia 2020 r. Planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji: 9 kwietnia 2020 r., podano także.

"Wzywający posiada bezpośrednio 64 042 109 akcji spółki stanowiących ok. 65,66% wszystkich akcji spółki oraz uprawniających do 64.042.109 głosów, tj. ok. 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy także.

Cena akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami spółki na rynku głównym GPW, która wynosi 2,82 zł, podano dalej.


"Najwyższa cena, za jaką wzywający nabył akcje spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania wynosi 3,20 zł za jedną akcję spółki. Podmiot dominujący wobec wzywającego, ani podmioty od niego zależne nie nabywały akcji spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania" - czytamy także.

W styczniu UOKiK wydał zgodę na przejęcia przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kontroli nad Polnordem.

20 grudnia 2019 r. Polnord poinformował, że zdecydował o rozpoczęciu negocjacji oraz wydaniu zgody na przeprowadzenie due diligence przez Cordię - potencjalnego inwestora.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)